velikost textu

Matematika ve staré Indii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Matematika ve staré Indii
Název v angličtině:
Mathematics in Ancient India
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
Id práce:
43854
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (4M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stará indická matematika, aritmetika, algebra, geometrie
Klíčová slova v angličtině:
ancient Indian mathematics, arithmetic, algebra, geometry
Abstrakt:
Práce je věnována staré indické matematice, popisuje matematické vědomosti, výpočetní postupy a metody řešení různých aritmetických, algebraických a geomet- rických úloh, které Indové znali a používali. Práce sleduje vývoj indické matematiky od nejstarších poznatků obsažených ve starověkých védských textech až po znalosti uvedené v klasických středověkých aritmetických a algebraických dílech. Jedná se o první ucelený text napsaný v českém jazyce, který obsahuje překlad původních úloh a analýzu jejich řešení v současné matematické formulaci a symbolice. Vý- chozími zdroji byly zejména anglické překlady starých sanskrtských textů a jejich komentáře.
Abstract v angličtině:
The thesis is devoted to ancient Indian mathematics; it describes the mathe- matical knowledge, computational techniques and methods for solving various ari- thmetic, algebraic and geometric problems that the Indians knew and used. The thesis follows the development of Indian mathematics from the oldest knowledge contained in ancient Vedic texts to the knowledge originated from the classic me- dieval arithmetic and algebraic works. This is the first comprehensive text written in Czech which contains the translation of original problems and analysis of their solutions in the current mathematical formulation and symbolism. The sources are mainly English translations of ancient Sanskrit texts and their commentaries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. 7.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 35 kB