velikost textu

Molecular modeling of lipid membranes with fluorescent probes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molecular modeling of lipid membranes with fluorescent probes
Název v češtině:
Molekulární modelování lipidových membrán s fluorescenčními sondami
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Miroslava Dékány Fraňová
Školitel:
RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Id práce:
43723
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 7. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Název práce: Molekulární modelování lipidových membrán s fluorescenčními sondami Autor: RNDr. Miroslava Dékány Fraňová Katedra / Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK Vedoucí doktorské práce: RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK Abstrakt: Skúmali sme biologické membrány pomocou fluorescenčných sond. Prvá časť práce opisuje vlastnosti lipidovej dvojvrstvy zloženej z molekúl DPPC (dipalmitoylfosfatidylcholín) a rôznej koncentrácie cholesterolu (5 mol % a 20 mol %) skúmaných pomocou sondy DPH (difenylhexatrién), ktorá je v rôznych koncentráciách ponorená do oboch vrstiev membrány. Druhá časť práce skúma vlastnosti DOPC (dioleoylfosfatidylcholín) membrány pomocou pyrénovej sondy umiestnenej na 4., 6., 8. a 10. uhlík oboch acylových reťazcov hosťujúceho lipidu a porovnáva ako sa vlastnosti membrány menia v závislosti od pozície pyrénu. Zamerali sme sa aj na dimerizáciu pyrénov v závislosti od ich pozície a zisťovali vzťah s profilom laterálneho tlaku. Klíčová slova: molekulární simulace, membrána, fluorescenční sonda, lipidy, profil laterálneho tlaku
Abstract v angličtině:
Title: Molecular modeling of lipid membranes with fluorescent probes Author: RNDr. Miroslava Dékány Fraňová Department / Institute: Department of Chemical Physics and Optics MFF UK Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics, MFF UK Abstract: We studied biological membranes with fluorescent probes. First part of the work describes the properties of lipid bilayer consisting of DPPC (dipalmitoylphosphatidylcholine) and various cholesterol concentrations (5 mol % and 20 mol %). The properties are studied via the free probe – DPH (diphenylhexatriene) which is in various concentrations randomly immersed into both layers of the membrane. Second part of this work studies the properties of DOPC (dioleoylphosphatidylcholine) membrane via pyrene probes attached to 4th, 6th, 8th, and 10th carbon atom in both acyl chains of the host lipid and compares how the membrane properties differ based on the various pyrene positions. Here we focused also on dimerization rate of pyrene probes based on their position and the relationship with lateral pressure profile. Keywords: molecular simulation, membrane, fluorescent probes, lipids, lateral pressure profile
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Miroslava Dékány Fraňová 7.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Miroslava Dékány Fraňová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Miroslava Dékány Fraňová 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Robert Vácha, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB