velikost textu

Preparation of Nanocomposites TiOx /Plasma Polymer and Study of Their Properties

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preparation of Nanocomposites TiOx /Plasma Polymer and Study of Their Properties
Název v češtině:
Příprava nanokompozitů TiOx/plazmový polymer a studium jeho vlastností
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Drábik, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
Id práce:
43601
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nanokompozitní tenká vrstva, plasmový polymer, TiO2
Klíčová slova v angličtině:
nanocomposite thin film, plasma polymer, TiO2
Abstrakt:
Název práce: Příprava nanokompozitů TiOx/plazmový polymer a studium jeho vlastností Autor: Mgr. Martin Drábik Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. e-mail vedoucího: bieder@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: Práca sa zaoberá štúdiom nanokompozitných vrstiev TiOx/plazmový polymér pripravených rôznymi depozičnými technikami z rôznych prekurzorov. Procesy prípravy tenkých vrstiev bol diagnostikované in-situ pomocou optickej emisnej spektroskopie a meraním depozičnej rýchlosti metódou kmitajúceho kremenného kryštálu. Vlastnosti nakompozitných vrstiev boli charakterizované rôznymi technikami. Morfólogia nanokompozitných vrstiev bola študovaná pomocou AFM, TEM a SEM. Prvková analýza a chemické zloženie tenkých vrstiev bolo študované pomocou XPS, RBS, SIMS a FTIR. Kryštalická štruktúra TiO2 tenkých vrstiev bola identifikovaná pomocou XRD. Charakterizácia optických vlastností pripravených vrstiev bola vykonaná pomocou UV–Vis spektroskopie. Elektrické vlasnosti vrstiev boli vyhodnotené z V–A a SPV charakteristík. Nakoniec boli prostredníctvom chemických postupov pripravené TiO2 nanoštruktúry a organické tenké vrstvy pre porovnanie s vákuovými depozičnými technikami a kompozitnými vrstvami založenými na plazmových polyméroch. Klíčová slova: nanokompozitná tenká vrstva, plazmový polymér, TiO2
Abstract v angličtině:
Title: Preparation of Nanocomposites TiOx/Plasma Polymer and Study of Their Properties Author: Mgr. Martin Drábik Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Supervisor's e-mail address: bieder@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstract: This thesis concerns a study of nanocomposite films TiOx/plasma polymer prepared by various deposition techniques using different organic precursors. Processes of deposition of the films were diagnosed in-situ by means of OES and measuring the deposition rate by QCM. Properties of the nanocomposite films were studied by various characterization techniques. Wettability of the films was described by means of the contact angle of water. Morphology of the nanocomposites was characterized by AFM, TEM and SEM. Elemental analysis and chemical composition of the films were studied by XPS, RBS, SIMS and FTIR. Crystal structure of TiO2 films was identified by XRD. Optical characterization of the prepared films was done by UV–Vis spectroscopy. Electrical properties of the samples were characterized by I–V and SPV measurements. In the end, ‘wet’ chemical processes were utilized for preparation of both TiO2 nanostructures and organic films for comparison with vacuum deposition techniques and plasma polymer composite films. Keywords: nanocomposite thin film, plasma polymer, TiO2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Drábik, Ph.D. 12.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Drábik, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Drábik, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 75 kB