velikost textu

Elastic Scattering at the LHC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elastic Scattering at the LHC
Název v češtině:
Elastický rozptyl na LHC
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kašpar, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Vojtěch Kundrát, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Konzultanti:
Dr. Mario Deile
Dr. Valentina Avati
Id práce:
43501
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Název práce: Elastický rozptyl na LHC Autor: Jan Kašpar Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí doktorské práce: RNDr. Vojtěch Kundrát, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Elastický rozptyl protonů, přestože proces zdánlivě jednoduchý, představuje pro teorii stále velkou výzvu. V této práci se zabýváme elastickým rozptylem z teoretického i experimentálního hlediska. V teoretické části shrneme několik modelů a jejich předpovědi pro LHC. V diskuzi věnované interferenci mezi Coulombickou a hadronovou interakcí představíme nový eikonálový výpočet do všech řádů v konstantě jemné struktury α. V experimentální části práce popíšeme experiment TOTEM, který je mimo jiné zasvěcen měření elastického rozptylu protonů na LHC. Toto měření je realizováno především detektory v římských hrncích (ŘH). To jsou pohyblivé vakuové nádoby zasouvající se do urychlovačové trubice stovky metrů od interakčního bodu. Díky tomu jsou ŘH schopny detekovat částice rozptýlené do velmi malých úhlů. V práci taktéž diskutujeme některé aspekty simulačního a rekonstrukčního softwaru pro ŘH. Velký prostor je věnován alignmentu ŘH, tj. určení pozic senzorů v ŘH navzájem i vůči svazku. V závěru práce popíšeme první analýzu elastického rozptylu naměřeného experimentem TOTEM na LHC. Výsledný diferenciální účinný průřez je srovnán s modelovými předpověd’mi. Klíčová slova: elastický rozptyl protonů, Coulomb-hadronová interference, TOTEM, římské hrnce, alignment 1
Abstract v angličtině:
Title: Elastic scattering at the LHC Author: Jan Kašpar Departement: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the thesis: RNDr. Vojtěch Kundrát, DrSc., Institute of Physics AS CR Abstract: The seemingly simple elastic scattering of protons still presents a challenge for the theory. In this thesis we discuss the elastic scattering from theoretical as well as experimental point of view. In the theory part, we present several mod- els and their predictions for the LHC. We also discuss the Coulomb-hadronic interference, where we present a new eikonal calculation to all orders of α, the fine-structure constant. In the experimental part we introduce the TOTEM experiment which is dedicated, among other subjects, to the measurement of the elastic scattering at the LHC. This measurement is performed primarily with the Roman Pot (RP) detectors – movable beam-pipe insertions hundreds of meters from the interaction point, that can detect protons scattered to very small angles. We discuss some aspects of the RP simulation and reconstruc- tion software. A central point is devoted to the techniques of RP alignment – determining the RP sensor positions relative to each other and to the beam. At the end we present the analysis of TOTEM’s first elastic scattering mea- surement at the LHC. The resulting differential cross section is compared to model predictions. Keywords: elastic scattering of protons, Coulomb-hadronic interference, TOTEM, Roman Pots, alignment 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kašpar, Ph.D. 11.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kašpar, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kašpar, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vojtěch Kundrát, DrSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 154 kB