velikost textu

Dynamics of the bow shock and magnetopause

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamics of the bow shock and magnetopause
Název v češtině:
Dynamika okolozemní rázové vlny a magnetopauzy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Oponenti:
prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
RNDr. Marek Vandas, DrSc.
Id práce:
43441
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zemská magnetosféra, rázová vlna, magnetopauza, přechodová oblast, empirický model
Klíčová slova v angličtině:
Earth's magnetosphere, bow shock, magnetopause, magnetosheath, empirical model
Abstrakt:
vii Název práce: Dynamika okolozemní rázové vlny a magnetopauzy Autor: Karel Jelínek Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. Katedra fyziky povrchů a plazmatu e-mailová adresa: zdenek.nemecek@mff.cuni.cz Abstrakt: Meziplanetární prostor je unikátní laboratoří, která nám pomáhá odhalo- vat (i) chování plazmatu za různých podmínek, (ii) vznik nestabilit a (iii) inter- akci plazmatu s překážkami, například s magnetosférou Země. Předložená dis- ertační práce se zabývá výzkumem vnější magnetosféry Země založeným na dálkovém průzkumu plejádou vědeckých družic, např. IMP-8, INTERBALL-1, MAGION-4, Geotail, Cluster-II a Themis. Sluneční vítr, který je monitorován družicemi WIND a ACE v Lagrangeově bodě L1, působí svým dynamickým tlakem na zemské magnetické pole, které vytváří pro- titlak. Hranici, kde se tlakové působení vyrovnává, nazýváme magnetopauza. Díky nadzvukové rychlosti slunečního větru dochází před magnetopauzou ke vzniku rázové vlny a oblast mezi těmito hranicemi, kde již plazma obtéká překážku, nazýváme přechodová oblast. Výsledkem práce je prohloubení znalostí o závislosti tvaru a polohy rázové vlny a magnetopauzy na (1) orientaci meziplanetárního magnetického pole, (2) orientaci magnetického dipólu Země, (3) upřesnění závislosti na dynamickém tlaku slunečního větru a (4) určení rychlosti pohybu rázové vlny. Mimořádným výsledkem je unikátní automatická metoda pro rozpoznání magnetosférických oblastí, která vedla k vytvoření nového empirického modelu poloh rázové vlny a magnetopauzy. Klíčová slova: zemská magnetosféra, rázová vlna, magnetopauza, přechodová oblast, empirický model
Abstract v angličtině:
viii Title: Dynamics of the bow shock and magnetopause Author: Karel Jelínek Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. Department of Surface and Plasma Science e-mail address: zdenek.nemecek@mff.cuni.cz Abstract: The interplanetary space is a unique laboratory which allows us to dis- cover (i) a behavior of the plasma under different conditions, (ii) origin of its insta- bilities, and (iii) its interaction with obstacles such as the Earth’s magnetosphere. The present thesis analyzes the outer Earth’s magnetosphere. The results are based on the in situ sensing by a variety of the spacecraft (e.g., IMP-8, INTERBALL-1, MAGION-4, Geotail, Cluster-II and Themis). The solar wind curently monitored by the WIND and ACE spacecraft near the La- grange point L1 affects by its dynamic pressure the Earth’s magnetic field which acts as a counter-pressure and the boundary where these pressures are balanced is the magnetopause. Due to supersonic solar wind speed, the bow shock forms in front of the magnetopause and a region in between, where plasma flows around an obstacle is named the magnetosheath. The thesis contributes to a deaper understanding of the dependence of magnetopause and bow shock shapes and positions, especially, (1) on the orientation of the inter- planetary magnetic field, (2) on the orientation of the Earth’s magnetic dipole, (3) a correction of the dependence on the solar wind dynamic pressure and (4) a deter- mination of the speed of the bow shock motion. The most important result is unique authomatic method for recognition of different magnetosheric regions, which led to development of the new empirical magnetopause and bow shock models. Keywords: Earth’s magnetosphere, bow shock, magnetopause, magnetosheath, em- pirical model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Jelínek, Ph.D. 35.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Jelínek, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Jelínek, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Vandas, DrSc. 1.38 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 98 kB