velikost textu

Mechanismus výběru akcí pro animata

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismus výběru akcí pro animata
Název v angličtině:
Action selection for an animat
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Plch
Vedoucí:
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Id práce:
42984
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
V tejto práci je skúmaná metóda reaktívneho plánovania, ktorá predstavuje populárnu voľbu pre riadenie správania umelých bytostí. Výhodou tohto prístupu sú okrem iného jednoduchosť návrhu, rýchlosť a uveriteľné chovanie agentov v dynamickom a zložitom prostredí. Vďaka jednoduchosti celého konceptu je problematické modelovať zložitejšie formy chovania spôsobom, aby výsledné chovanie bolo v určitých prípadoch uveriteľné a považované za inteligentné. Táto práca je zameraná na rozvinutie konceptu reaktívneho plánovania spôsobom, aby bolo možné pozorované nedostatky v dostatočnej miere kompenzovať pri zachovaní základných princípov modelu. Práca predstavuje sadu návrhov pre zmenu formy akou je chápané reaktívne plánovanie pridaním fázového modelu ako alternatívy pre základnú štruktúru reaktívneho plánovania – reaktívneho plánu. V práci sú rozobraté i praktické problémy výberu akcie pre animata. Súčasťou práce je aj jednoduchý prototyp, ktorý na krátkych scenároch prezentuje niektoré z riešených obmedzení reaktívneho plánovania.
Abstract v angličtině:
In this thesis we study the method of reactive planning, which is very popular for modeling behavior of virtual beings. Advantage of this approach is in the simplicity of design, its speed and believable behavior of agents in dynamic and complex environments. Thanks to the simplicity of the concept, it is rather difficult to model complex forms of behavior in a way, that the resulting behavior is believable and perceived intelligent. This thesis is focused on the expanding the concept of reactive planning in such a fashion, to compensate for observed limitations, preserving the basic concepts. The thesis contains proposals for various improvements to the basic structure of reactive plans – the reactive plan. In the presented work, we analyze practical problem of action selection used in reactive planning. Part of the thesis is a simple prototype, which is used to present some of the tackled limitations of reactive planning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Plch 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Plch 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Plch 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Surynek, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB