velikost textu

Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě
Název v angličtině:
The relationships between atmospheric circulation and surface climatic elements in Europe
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Radan Huth, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Mgr. Stanislava Kliegrová
Id práce:
42657
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (32-UFAAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Meteorologie a klimatologie (F8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě Lucie Pokorná Abstrakt Proměnlivost atmosférické cirkulace je nejdůležitější faktor ovlivňující změny přízemních klimatických prvků. Tato práce se věnuje vztahům mezi atmosférickou cirkulací a teplotami, výskytem a úhrny srážek na Evropských stanicích a dalšími prvky ve střední Evropě. Pro popis cirkulace v průběhu roku byly zvoleny nízkofrekvenční módy proměnlivosti v hladině geopotenciálních výšek 500 hPa a v poli přízemního tlaku získané statistickou metodou „Analýza hlavních component”. Pro popis vztahů mezi módy a klimatickými prvky byl použit Pearsonův korelační koeficient. Nad Euro-Atlantickou oblastí byly nalezeny čtyři módy ovlivňující klima v Evropě v průběhu celého roku: mód Severoatlantické oscilace (NAO), mód Východoatlantický (EA) a dva módy Euroasijské (EU1, EU2). V SLP byly nalezeny módy, které silně korelují s módy v Z500 a které ovlivňují přízemní klima v Evropě podobným způsobem. Statisticky významné korelace módů v obou hladinách s maximálními, minimálními a průměrnými teplotami a s úhrny a výskytem srážek na Evropských stanicích byly nalezeny ve všech sezónách. Některé módy navíc silně ovlivňují délku slunečního svitu, množství oblačnosti, relativní vlhkost, rychlost a směr větru ve střední Evropě. Polaritu a velikost korelací lze vysvětlit pomocí synoptické struktury módů, tvarem a intenzitou jejich akčních center. V druhé části práce bylo porovnáváno šest různých definic indexu NAO, včetně scóre módů NAO. Rozdíly jsou dokumentovány na korelacích jednotlivých NAO indexů s teplotami a srážkami na Evropských stanicích. V zimě i v létě spolu všechny zkoumané indexy NAO navzájem silně korelují. Přesto se jejich korelace s přízemními klimatickými prvky v létě významně liší a ukázalo se, že pro popis vztahů mezi atmosférickou cirkulací a přízemními prvky je mnohem vhodnější používat skóre módů, než klasické staniční indexy.
Abstract v angličtině:
The relationships between atmospheric circulation and surface climatic elements in Europe Lucie Pokorná Abstract The variability of atmospheric circulation is the most important factor determining the changes in surface climatic elements. In this work, the relationship between atmospheric circulation and surface climatic elements like the temperature and the precipitation amounts and occurrence over the European region and some other climatic elements in central Europe is focused. The atmospheric circulation during the year is represented by modes of low-frequency circulation variability in sea level pressure (SLP) and 500-hPa heights (Z500) obtained by using statistical method “Principal component analysis”. The Pearson correlation coefficient is used to describe the relationship between modes and climatic elements. Four circulation patterns in Z500 over Euro-Atlantic sector influence climate in Europe all over the year: the North Atlantic Oscillation (NAO) pattern, the East Atlantic (EA) pattern, and two Eurasian patterns (EU1, EU2). There were found patterns in SLP that strongly correlate with modes of the Z500 and influence surface climate similar way. Statistically important correlations of modes in Z500 and SLP with maximum, minimum and mean temperature, precipitation amounts and occurrence of precipitation at European stations were identified in all seasons. In addition, several modes have strong influence on duration of sunshine, relative humidity, cloud cover, wind speed and direction in central Europe. The sign and magnitude of correlations can be explained through synoptic structures of modes, the shape and the magnitude of their cells. The comparison of six different NAO index definitions including scores of modes from PCA is the aim of the second part of this study. The correlations with surface climate elements at European stations were used to illustrate the influence of individual NAO indices. Although all NAO indices mutually strongly correlate and seem to represent atmospheric circulation the similar way, it is clear, that in summer only indices based on scores of NAO modes can do that the right way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 11.36 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radan Huth, DrSc. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislava Kliegrová 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Eva Uzlová 112 kB