velikost textu

Forward and Inverse Modeling of Planetary Gravity and Topography

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Forward and Inverse Modeling of Planetary Gravity and Topography
Název v češtině:
Přímé a inverzní modelování topografie a gravitačního pole planet
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Pauer, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc.
Prof. Ing. Pavel Novák, ph.D.
Id práce:
42619
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra geofyziky (32-KG)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Geofyzika (4F7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
gravitační pole, topografie, planety, vnitřní stavba
Klíčová slova v angličtině:
gravity field, topography, planets, internal structure
Abstrakt:
Název práce: Přímé a inverzní modelování topografie a gravitačního pole planet Autor: Martin Pauer Katedra/Ústav: Katedra geofyziky MFF UK Vedoucí doktorské práce: Doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., Katedra geofyziky MFF UK Abstrakt: Cílem této práce bylo prozkoumat různé mechanismy kompenzace pozorované planetární topografie – izostázi v kůře, elastickou podporu v litosféře a dynamickou pod- poru působenou tečením v plášti. Tyto zkoumané modely byly následně použity na tři různé planetární problémy. Nejprve jsme aplikovali model dynamické podpory k vysvětlení velkoškálových gravitačních a topografických útvarů na Venuši a zjistili možná rozložení viskozity v jejím plášti. Výsledky modelování ukazují, že k vysvětlení pozorovaných dat lze použít nejen isoviskózní model pláště, ale i model s tuhou litosférou a pozvolným nárůstem viskozity směrem k jádru. V druhém článku jsme se pomocí kombinace různých modelů kom- penzace kůry pokusili odhadnout hustotu kůry v oblasti marťanských jižních vysočin. Díky tomu, že různé metody modelování mají na vstupní hustotě odlišnou závislost, podařilo se nám získat maximální odhad hustoty kůry ve studované oblasti. Ve třetí práci jsme studovali intenzitu gravitačního signálu možných topografických útvarů na dně Jupiterova měsíce Europy. Ukazuje se, že pokud budou mít dlouhovlnné topografické útvary výšku aspoň ve stovkách metrů, je dost pravděpodobné, že budeme se současnou technikou schopni jejich gravitační signál zachytit. Klíčová slova: gravitační pole, topografie, planety, vnitřní stavba
Abstract v angličtině:
Title: Forward and Inverse Modeling of Planetary Gravity and Topography Author: Martin Pauer Department/Institute: Department of Geophysics MFF UK Supervisor of the doctoral thesis: Doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., Department of Geophysics MFF UK Abstract: The aim of this work was to investigate various mechanisms compensating the observed planetary topography – crustal isostasy, elastic support and dynamic support caused by mantle flow. The investigated models were applied to three different planetary problems. Firstly we applied dynamic compensation model to explain today large-scale gravity and topography fields of Venus and investigate its mantle viscosity structure. The results seem to support not only models with constant viscosity structure but also a model with a stiff lithosphere and a gradual increase of viscosity toward a core. In the second paper several crust compensation models were employed to estimate the density of the Martian southern highlands crust. Since the used methods depends differently on crustal density changes, we were able to provide some constraints on the maximum density of the studied region. In the third application, the strength of a possible ocean floor gravity signal of Jupiter’s moon Europa was studied. It turned out that if the long wavelength topography reaches height at least a few hundred meters, we will be probably able to detect it with current measurement accuracy. Keywords: gravity field, topography, planets, internal structure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Pauer, Ph.D. 5.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Pauer, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Pauer, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ing. Pavel Novák, ph.D. 415 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. 110 kB