velikost textu

Electroweak symmetry breaking by dynamically generated masses of quarks and leptons

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Electroweak symmetry breaking by dynamically generated masses of quarks and leptons
Název v češtině:
Narušení elektroslabé symetrie dynamickým generováním hmot kvarků a leptonů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Adam Smetana, Ph.D.
Školitel:
Ing. Jiří Hošek, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
RNDr. Štefan Olejník, DrSc.
Id práce:
42525
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dynamické narušení elektroslabé symetrie, top-kvarková kondenzace, neutrinová kondenzace, silná Yukawovská dynamika, flavorová kalibrační dynamika
Klíčová slova v angličtině:
dynamical electroweak symmetry breaking, top-quark condensation, neutrino condensation, strong Yukawa dynamics, flavor gauge dynamics
Abstrakt:
Název práce: Narušení elektroslabé symetrie dynamickým generováním hmot kvarků a leptonů Autor: Adam Smetana Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Vedoucí disertační Ing. Jiří Hošek, DrSc., Oddělení teoretické fyziky, Ústav jaderné fyziky, práce: AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Tématem práce je teoretické studium modelů narušení elektroslabé symetrie způsobené dynamicky generovanými hmotami kvarků a lep- tonů. (1) Nejprve ukazujeme, že samotná tato základní myšlenka je fenomenologicky akceptovatelná. Proto rozpracováváme zjednodušující model dvou kompozitních Higgsovských dubletů, který popisuje top- kvarkovou a neutrinovou kondenzaci. Z modelu vyplývá, že počet pravotočivých neutrin je vyšší, řádu O(100). (2) Dále se zabýváme modelem silné Yukawovské dynamiky, ve kterém je dynamického generování fermionových hmot dosaženo výměnou nových hmotných elementárních komplexních skalárních dubletních polí. V práci se soustředíme na řešení svázaných Schwingerových–Dysonových rovnic pro fermionové a skalární vlastní energie za použití aproximativních metod. Ukazujeme, že lze dosáhnout silně hierarchického hmotového spektra. (3) Nakonec se zabýváme flavorovým kalibračním modelem, ve kterém je generování fermionových hmot dosaženo pomocí asymp- toticky volné, samu sebe narušující flavorové kalibrační dynamiky. Ukazujeme, že kondenzace majoranovského typu pravotočivých neu- trin v sextetní flavorové reprezentaci přirozeně způsobuje spontánní narušení flavorové symetrie. Tato kondenzace vede k velkým majora- novským hmotám pravotočivých neutrin.
Abstract v angličtině:
Title: Electroweak symmetry breaking by dynamically generated masses of quarks and leptons Author: Adam Smetana Department: Institute of Particle and Nuclear Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Supervisor: Ing. Jiří Hošek, DrSc., Department of Theoretical Physics, Nuclear Physics Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic Abstract: The aim of the thesis is to study models of the electroweak symmetry breaking caused by dynamically generated masses of quarks and lep- tons. (1) We perform the basic analysis whether the main underlying idea, that the masses of only known fermions can provide the elec- troweak symmetry breaking, is actually feasible. For that we elaborate a two-composite-Higgs-doublet model of the top-quark and neutrino condensation. The model suggests rather large number, O(100), of right-handed neutrinos. (2) We analyze the model of strong Yukawa dynamics where the dynamical fermion mass generation is provided by exchanges of new elementary massive complex doublet scalar fields. We focus on solving the coupled Schwinger–Dyson equations for fermion and scalar self-energies by means of approximative methods. We doc- ument that strongly hierarchical mass spectra can be reproduced. (3) We elaborate the flavor gauge model where the dynamical fermion mass generation is provided by asymptotically free non-Abelian self-breaking flavor gauge dynamics. We show that the Majorana type condensation of right-handed neutrinos in the flavor sextet representation triggers the complete flavor symmetry breaking. It leads to huge right-handed neutrino Majorana masses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Smetana, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Smetana, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Smetana, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jiří Hošek, DrSc. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Štefan Olejník, DrSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 205 kB