velikost textu

Dynamical symmetry breaking in models with strong Yukawa interactions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamical symmetry breaking in models with strong Yukawa interactions
Název v češtině:
Dynamické narušení symetrie v modelech se silnými yukawovskými interakcemi
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Školitel:
Ing. Jiří Hošek, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
RNDr. Štefan Olejník, DrSc.
Id práce:
41953
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Dynamické narušení elektroslabé symetrie
Klíčová slova v angličtině:
Dynamical electroweak symmetry breaking
Abstrakt:
Název práce: Dynamické narušení symetrie v modelech se silnými yuka- wovskými interakcemi Autor: Petr Beneš Katedra: Ústav teoretické fyziky MFF UK Vedoucí disertační Ing. Jiří Hošek, DrSc., Oddělení teoretické fyziky, Ústav jaderné práce: fyziky, AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Hlavním cílem disertace je prozkoumat možnost spontánního narušení symetrie prostřednictvím silné yukawovské inter- akce. Technicky se předpokládá narušení symetrie skalárními a fermionovými propagátory spíše než skalárními vakuovými středními hodnotami. Myšlenka je nejdřív ukázána na příkladu jednoduchého modelu s abelovskou symetrií a posléze aplikována na realistický model elektroslabých interakcí. Disertace se navíc zabývá některými obecnějšími, modelově nezávislými otázkami, týkajícími se nejen diskutovaného modelu silné yukawovské dy- namiky, ale rovněž širší třídy modelů s dynamickým generováním fermionových hmot. První z těchto otázek je problém mixingu fermionových ”flavorů“ za přítomnosti fermionových self-energií s obecnou impulsovou závislostí. Konkrétně je diskutováno, jak v takových modelech definovat CKM matici, která, jak je ukázáno, může vyjít v principu neunitární. Další otázkou je problém počítání hmot kalibračních bosonů v případě, že je symetrie narušena fermionovými self-energiemi. Kromě odvození vzorce pro hmotovou matici kalibračních bosonů jsou také nalezeny ko- rekce k související Pagelsově–Stokarově formuli. Klíčová slova: Dynamické narušení elektroslabé symetrie
Abstract v angličtině:
Title: Dynamical symmetry breaking in models with strong Yukawa in- teractions Author: Petr Beneš Department: Institute of Theoretical Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Supervisor: Ing. Jiří Hošek, DrSc., Department of Theoretical Physics, Nu- clear Physics Institute, Academy of Sciences of the Czech Repub- lic Abstract: The primary aim of the thesis is to explore the possibility of spon- taneous symmetry breaking by strong Yukawa dynamics. Tech- nically, the symmetry is assumed to be broken by formation of symmetry-breaking parts of both the scalar and the fermion prop- agators, rather than by the scalar vacuum expectation values. The idea is first introduced on an example of a toy model with the underlying symmetry being an Abelian one and later applied to a realistic model of electroweak interaction. In addition, the thesis also deals with some more general, model-independent is- sues, applicable not only to the discussed model of strong Yukawa dynamics, but to a wider class of models with dynamical mass generation. First of these issues is the problem of fermion flavor mixing in the presence of fermion self-energies with a general mo- mentum dependence. It is in particular shown how to define the CKM matrix in such models and argued that it can come out in principle non-unitary. Second issue is the problem of calculating the gauge boson masses when the symmetry is broken by fermion self-energies. On top of deriving the formula for the gauge boson mass matrix we also find corrections to the related Pagels–Stokar formula. Keywords: Dynamical electroweak symmetry breaking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Beneš, Ph.D. 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Beneš, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Beneš, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jiří Hošek, DrSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Štefan Olejník, DrSc. 3.68 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 71 kB