velikost textu

Study of Cobaltites and Manganites by NMR and EXAFS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of Cobaltites and Manganites by NMR and EXAFS
Název v češtině:
Studium kobaltitů a manganitů pomocí NMR a EXAFS
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vít Procházka
Školitel:
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Oponenti:
Ing. Pavel Novák, CSc.
Henryk Figiel
Id práce:
40983
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato disertační práce je věnována studiu fyzikálních vlastností manganitů a kobaltitů s perovskitovou strukturou. Ke studiu byla použita kombinace makroskopických (měření hysterzních smyček, magnetické susceptibility a práškové difrakce) a mikroskopických metod (NMR a EXAFS), která umožňuje komplexní pohled na magnetické a nábojové uspořádání přechodových kovů ve zkoumaných materiálech. Práce předkládá nové poznatky, které byly rovněž publikovány v mezinárodních časopisech. Hlavními výsledky jsou určení a upřesnění parametrů okolí kationtů kobaltu a manganu a jejich spinového uspořádání pro jednotlivé oxidační stavy ve feromagnetické struktuře studovaných látek.
Abstract v angličtině:
This Thesis is devoted to a study of physical properties of manganites and cobaltites with perovskite structure. Combination of macroscopic (magnetization measurements and X-ray powder diraction) and microscopic (NMR and EXAFS) methods was applied in order to get a complex and detailed view on the charge and magnetic ordering of transition metals ions in the LaMn1xCoxO3 solid solutions. The Thesis presents new results which were published in international journals. The main result is the determination of details of Mn and Co local environments and the spin arrangement of their individual oxidation states in the ferrimagnetic structure of the compounds studied.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vít Procházka 3.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vít Procházka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vít Procházka 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Pavel Novák, CSc. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta Henryk Figiel 579 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 294 kB