velikost textu

Odhady parametrů v subkohortních studiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odhady parametrů v subkohortních studiích
Název v angličtině:
Parameter estimation in case-cohort studies
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Klášterecký
Školitel:
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Oponenti:
Doc. Petr Volf, CSc.
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
Id práce:
40893
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost a matematická statistika (M4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dizertační práce se zabývá odhadem parametrů v regresních modelech v analýze přežívání, zejména v tzv. subkohortních studiích. V těchto studiích se provádí výběr pozorování do subkohorty, která se sleduje a nalyzuje. To umožňuje výrazné snížení nákladů na provedení studie, ale zároveň vyžaduje při odhadu regresních parametrů jiné postupy než klasická analýza přežívání. Obvyklá úprava odhadovacích rovnic spočívá v zavedení váhových funkcí, které zohledňují pravděpodobnost výběru jednotlivých pozorování do subkohorty. V práci ukážeme, že tato metoda může vést při malých pravděpodobnostech výběru k vychýlení odhadům, a navrhneme alternativní odhad založený na logické regresi.
Abstract v angličtině:
The concern of this thesis is parameter estimation in regression models in survival analysis, particularly in case-cohort studies. In case-cohort studies, observations are sampled to form a subcohort which is followed and analysed. As a result, the cost of performing such studies is reduced but standard procedures for parameter estimation need to be modified. This is usually done by incorporating weights into the estimating equations so that individual sampling probabilities are accounted for. In this thesis we show that this method can lead to biased estimators when the subcohort sampling probability is low and suggest an alternative estimator based on logistic regression.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Klášterecký 832 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Klášterecký 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Klášterecký 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Petr Volf, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 256 kB