velikost textu

Magnetopauza: poloha, tvar a štruktúra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magnetopauza: poloha, tvar a štruktúra
Název v češtině:
Magnetopauza: poloha, tvar a struktura
Název v angličtině:
Magnetopause: location,shape and structure
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Štefan Dušík, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
RNDr. Jiří Šimůnek, Ph.D.
Id práce:
39883
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Pre štúdium interakcie slnečný vietor-magnetosféra je magnetopauza kľúčovou oblasťou. Predpovede jej polohy a znalosť jej štruktúry za širokého rozsahu parametrov sln. vetra je dôležitá pre ďalší pokrok v tejto oblasti. Predkladaná práca sa zaoberá štatistickou štúdiou polohy magnetopauzy ako aj štúdiom jednotlivých prípadov štruktúry magnetopauzy a LLBL. Na základe simultánnych meraní družíc Themis, Geotail, Interball a Magion sme spracovali štúdiu možných zdrojov odchýliek od modelov magnetopauzy vo vysokých aj nízkych geomagnetických šírkach. Zistili sme výraznú deformáciu povrchu magnetopauzy v oblasti kaspu vo vysokých geom. šírkach a závislosť polohy subsolárnej magnetopauzy na ”cone” uhle medzipl. magn. poľa. Analýza jednotlivých udalostí prechodu LLBL za použitia tzv. n-T plotov priniesla nové výsledky spojené s mechanizmom formovania LLBL. Zistili sme, že počas severne orientovaného medzipl. magn. poľa, prepojenie siločiar za kaspom vytvorí vonkajšiu podvrstvu LLBL, kým za južnej orientácie poľa táto podvrstva vymizne.
Abstract v angličtině:
For studies of the solar wind-magnetosphere interaction, the magnetopause is a key region. Prediction of its location and knowledge of its structure in a broad range of upstream parameters are important for further progress on this eld. The present thesis deals with statistical investigations of the magnetopause location as well as case studies of the magnetopause and LLBL structure. Based on simultaneous Themis, Geotail, Interball and Magion measurements, we prepared a study of possible sources of the deviations from magnetopause models including low and high latitudes. We found a signicant deformation of the magnetopause surface in the cusp region at high latitudes and the dependence of the subsolar magnetopause position on the IMF cone angle. The analysis of several events using so called n-T plots brings new results connected with mechanisms of the LLBL formation. We found that during the northward pointing interplanetary magnetic eld, reconnection tailward of the cusp creates the outer part of the LLBL, whereas this sublayer is missing through southward magnetic eld.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Štefan Dušík, Ph.D. 9.81 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Štefan Dušík, Ph.D. 483 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Štefan Dušík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Štefan Dušík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Šimůnek, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB