velikost textu

Taxonomická revize rodu Anisus v České republice (Mollusca: Planorbidae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Taxonomická revize rodu Anisus v České republice (Mollusca: Planorbidae)
Název v angličtině:
Taxonomic revision of the genera Anisus in the Czech Republic (Mollusca: Planorbidae)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Tomáš Zavoral
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
Luboš Beran
Id práce:
37527
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vodní plži, Planorbidae, Anisus, taxonomie, anatomie, morfologie, analýza DNA, 16S rRNA, COI
Klíčová slova v angličtině:
Water snails, Planorbidae, Anisus, taxonomy, anatomy, morphology, DNA analysis, 16S rRNA, COI
Abstrakt:
Tato práce je kritickou revizí anatomických a morfologických znaků dosud používaných k determinaci jednotlivých středoevropských druhů rodu Anisus a jejich konfrontací se znaky molekulárními. Pro molekulární analýzu byly použity mitochondriální geny pro 16S rRNA a cytochrom c oxidázu – podjednotku I (COI). Analýza DNA prokázala, že dosud uznávané druhy vyskytující se na území České republiky tvoří dobře odlišitelné genetické linie. Následnou revizí anatomických znaků těchto linií bylo zjištěno, že tyto znaky nejsou díky své variabilitě pro determinaci vhodné, zvlášť to platí pro rozlišování druhů A. spirorbis a A. leucostoma. Vhodnějšími se ukázaly znaky konchologické, nově se osvědčil především poměr velikosti posledního a předposledního závitu. Pomocí toho znaku se dají bezpečně determinovat i populace, v jejichž rámci se objevují formy přechodné v ostatních morfologických i anatomických znacích.
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to critically review the anatomical and morphological characters being currently used in the determination of Central European species of the genus Anisus and to confront them with molecular characters. For the molecular analysis mitochondrial genes for 16S rRNA and cytochrome c oxidase – subunit I (COI) were used. DNA analysis showed that known species occuring in the Czech Republic form well distinguishable genetic lines. Subsequent revisions of the anatomical characters of these lines have proven that these characters are due to their variability not suitable for determination, especially for the differentiating of the species A. spirorbis and A. leucostoma. The conchological characters have proven more suitable, especially the ratio of the size of the last and penultimate whorl. With the help of this character, we can safely determine a population within which there are transitional forms in other morphological and anatomical characters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Tomáš Zavoral 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Tomáš Zavoral 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Tomáš Zavoral 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Luboš Beran 938 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 941 kB