velikost textu

Sociální interakce v prostředí kyberprostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální interakce v prostředí kyberprostoru
Název v angličtině:
Social interactions in cyberspace
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Čech
Vedoucí:
PhDr. Jana Duffková, CSc.
Oponent:
Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Id práce:
37409
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce pojednává o relativně novém, dynamicky se rozvíjejícím a poměrně unikátním prostředí, které vzniklo díky celosvětovému propojení počítačů do mezinárodní sítě - Internetu. Snaží se představit čtenáři okolnosti vzniku a vývoje tohoto fenoménu, který je produktem informační společnosti a zároveň jejím spolutvůrcem. Zabývá se v tomto směru zejména problematikou kyberprostoru, jakožto místa relativní svobody a setkávání lidí z celého světa, kteří do něho vstupují s nejrůznějšími cíli. Práce si dále klade za cíl alespoň obecně zmapovat možnosti, které kyberprostor jeho návštěvníkům nabízí a jakým způsobem na ně působí. Zaměřuje se v tomto směru zejména na oblast mezilidské komunikace a sebeprezentace v rámci virtuální reality. V neposlední řadě potom nabízí pohled na vzájemné působení reálného světa a kyberprostoru, které se odehrává prostřednictvím jeho tvůrců, uživatelů a různých sociálních hnutí.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with a relatively new, dynamically developing and unique environment that came into existence due to the global interconnection of computers into an international network - the Internet. Its ambition is to acquaint the readers with the circumstances of emergence and development of this phenomenon, which is the product of informational society as well as one of its creators. The thesis focuses primarily on the issue of cyberspace, the point of relative freedom and meeting of people from aH over the world entering with aH sorts of objectives. Its aim is also a general overview of the potential offered by cyberspace to its visitors and the ways it affects them. Special attention is paid to the fields of interpersonal communication and self-presentation within the frame of virtual reality. Last but not least, it offers an insight into the mutual agency or real world and cyberspace, taking place through its creators, users and divers social movements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Čech 3.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Čech 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Čech 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Duffková, CSc. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 793 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 395 kB