text size

Gravimetrický projev deformačních zón v okolí podzemních dutin

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Gravimetrický projev deformačních zón v okolí podzemních dutin
Titile (in english):
Gravity response of deformation zones around subsurface cavities
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bc. Kristýna Čížková
Supervisor:
RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Opponent:
RNDr. Richard Gürtler
Thesis Id:
37252
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Applied Geology (NAPLIKG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Gravimetrický průzkum; tunel; deformační zóna; gravimetrické modelování
Keywords:
Gravity survey; tunnel; deformation zone; gravity modeling
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda deformační zóna, která vzniká v okolí neporušeného důlního díla v zeminách, má měřitelný gravitační účinek a ovlivňuje interpretaci gravimetrických měření. Jako testovací lokalitu jsme vybrali železniční tunel v Březně u Chomutova. Postupovali jsme tak, že nejprve byl vypočten geotechnický model horninového prostředí v okolí tunelu. Model byl sestaven na základě dvou jádrových vrtů, které byly pro tento účel v blízkosti tunelu odvrtány. Geotechnický model s deformační zónou byl převeden na model hustotní a byla spočtena jeho gravitační odezva. Ta byla porovnána s gravitačním účinkem tunelu v horninovém prostředí bez deformační zóny. Rozdíl účinku těchto dvou modelů dává gravitační účinek deformační zóny. Zjistili jsme, že v prostředí tuhých terciérních jílů, ve kterých je březenský tunel ražen, je gravitační účinek deformační zóny zanedbatelný a gravimetrickou interpretaci neovlivňuje. Závěry vyplývající z modelování, jsme porovnávali s výsledky terénního gravimetrického měření nad tunelem v Březně. Měření proběhlo na třech paralelních profilech, které zastihují tunel v různých hloubkách. Z porovnání výsledků měření s modely vyplynulo, že větší vliv na přesnost interpretace než deformační zóna, má exaktní model horninového prostředí, který již od povrchu bere v úvahu změnu porosity a přirozené vlhkosti s hloubkou.
Abstract:
ABSTRACT The main purpose of this diploma thesis was to determine whether the deformation zone, which arises above intact mining workings in soils, has a measurable gravity effect and influences the interpretation of gravity measurements. The railway tunnel in Březno u Chomutova has been chosen as a test site. We have progressed so that the geotechnical model of the geological environment above the tunnel was calculated first. The model was constructed on the base of two core wells, which were drilled near the tunnel especially for this purpose. The geotechnical model of deformation zone was converted into a density model and its gravity response was calculated. This model was compared with the gravity effect of the tunnel in rock environment without any deformation zone. The difference between effects of these two models gives the gravity response of the deformation zone. We found out that the gravity effect of the deformation zone is insignificant and does not affect the gravity interpretation in the environment of stiff tertiary clays, where the Březno tunnel is excavated. We compared the results of our modeling with the field gravimetric measurements results above the tunnel in Březno. The measurement was realized on three parallel profiles, which reach the tunnel in various depths. The results of measurements and comparison with the models showed that major effect on accuracy of interpretation has the exact model of the geological environment, which takes into account the change in porosity and natural moisture content with depth directly from the surface, than has the deformation zone.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Kristýna Čížková 3.46 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Kristýna Čížková 66 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Kristýna Čížková 29 kB
Download Supervisor's review RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 167 kB
Download Opponent's review RNDr. Richard Gürtler 135 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 82 kB