velikost textu

Geofyzikální průzkum poddolovaného území v Lukavici u Chrudimi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geofyzikální průzkum poddolovaného území v Lukavici u Chrudimi
Název v angličtině:
Geophysical survey of undermined area in Lukavice near Chrudim
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Michaela Slavíčková
Vedoucí:
RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Oponent:
PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
Id práce:
37238
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gravimetrický průzkum; poddolované území; vodní šachta Vilemína; Lukavice u Chrudimi.
Klíčová slova v angličtině:
Gravity survey; undermined area; water pit Vilemina; Lukavice near Chrudim.
Abstrakt:
Abstrakt Obec Lukavice ve východních Čechách je známá svou historickou těžbou pyritu. První zmínky o těžbě pocházejí z počátku 17. století. Doly byly opuštěny v roce 1892 díky značnému vyčerpání svrchních partií ložiska a také díky zahraniční konkurenci levnějšího pyritu. Stará důlní díla byla rekultivována a částečně sanována, ale jejich přesná poloha v řadě případů známa není. Výskyt prázdných důlních děl pod komunikacemi v centru obce by mohl způsobit propad vozovky pod těžkými nákladními auty, která vozí přes Lukavici kamenivo z blízkého lomu. Úkolem geofyziky bylo určení mocnosti haldového materiálu (seismika), sledování subsidence v centru obce (opakovaná nivelace) a vyhledávání starých důlních děl pomocí gravimetrie. Diplomová práce je zaměřena na zpracování a interpretaci gravimetrických měření. Gravimetrická měření neprokázala výskyt prázdných přípovrchových důlních děl pod komunikacemi v centru obce Lukavice. Modelování výsledků gravimetrických měření ukazuje, že záporné Bouguerovy anomálie zjištěné na silnici v okolí Bartolomějské jámy mohou být způsobeny různým stupněm alterace podložních porfyroidů, nebo zvýšenou mocností sedimentárního pokryvu či zásypu. Podle historických map a fotografií byla určena přibližná poloha bývalé vodní šachty Vilemína. Přesnou polohu šachty jsme hledali pomocí plošného gravimetrického měření. Z výsledků měření je zřejmé, že pomocí gravimetrie byla vodní šachta lokalizována. Podle tvaru a velikosti záporné tíhové anomálie nad šachtou Vilemína se domníváme, že byla zachycena i jáma na vodní kolo, které pohánělo pumpy čerpající vodu z dolů.
Abstract v angličtině:
Abstract Lukavice village is located in Eastern Bohemia and it is known for its historical pyrite mining. The first mention of mining comes from the beginning of 17th century. The mines were abandoned in 1892 due to a significant depletion of the upper parts of the deposit and also because of the competition of cheaper pyrite from abroad. Old mine workings were often backfilled incompletely and their exact location is unknown. The occurrence of empty mine workings under the roads in the village centre could cause a collapse of the ground under the weight of heavy trucks which carry through Lukavice village aggregate from the nearby quarry. The aim of geophysics was to determine the thickness of dump material (seismics), subsidence monitoring in the village centre (repeated levelling) and the principal aim was to locate old mine galleries and shafts (gravity survey). Gravity measurements did not prove the presence of empty mine workings under the main road at the village centre. Most pronounced negative Bouguer anomaly, which occurs in the vicinity of Bartolomějská jáma schaft, may be caused by higher degree of alteration of underlying porphyroids. According to historical maps and photos we determined approximate location of the former water pit Vilemina. For the determination of the exact position of the pit we used gravity survey in the detailed grid of profiles. The results of measurements show that gravity survey was successful and precise position of water pit Vilemína was located in the southern part of study area. According to the shape and size of the anomaly we conclude that besides the water pit was also detected a hole for a water wheel that powered pumps drawing water from the mines.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Michaela Slavíčková 13.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Michaela Slavíčková 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Michaela Slavíčková 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Jiří Dohnal 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 82 kB