velikost textu

Vybrané problémy kriminality mládeže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy kriminality mládeže
Název v angličtině:
Selected problems of juvenile deliquency
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Richard Klenovský
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
36992
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
preventivní politiky v R. Celkov by jist také prospla ješt vtší spolupráce mezi státním a soukromým sektorem zejména v otázkách využívání volného času mládeže a také spolupráce v otázkách zneužívání návykových látek. Oddíl 7 Závr 7. 1. Závrem k práci Co íci závrem? Když jsem uvažoval nad tématem svojí rigorózní práce, tohle téma m napadlo jako první. Mám určité zkušenosti, které jsem v této práci mohl zúročit a stejn tak jsem pedpokládal, že bych se mohl leccos dozvdt pi studiu literatury ke zpracovávané problematice. Z tohoto pohledu se mi podailo obojí. Zkušenosti, které jsem získal v praxi se mi v určitých momentech velmi hodily, protože získat pístup k soudním spism mladistvých pachatel je velmi obtížné. Stejn tak jsem se pi studiu literatury zejména ke kriminalistické charakteristice a k výslechu mladistvých dozvdl určité skutečnosti, které se mi asi pi mojí práci s mládeží budou velmi hodit. Mj úkol byl zpracovat vybrané problémy kriminality mládeže. Problematika byla velice zajímavá, práce na tomto tématu m velmi bavila. Myslím, že se mi povedlo zachytit všechny klíčové instituty, postupy a nástroje uvedené metodiky, i když jsem nkterým mohl vnovat mén prostoru, než bych teba chtl, z dvodu jejich značné rozsáhlosti jako samostatného tématu (zejména kriminalistická charakteristika, problematika výslechu, prevence kriminality). 7.2. Úvaha de lege ferenda Do budoucna by metodice vyšetování a zejména prevenci mohl pomoci fakt, že s účinností od 1. 1. 2010 vstoupí v platnost nový trestní zákoník vyhlášený ve Sbírce zákon R pod č. 40/2009 Sb. a novela trestních pedpis vyhlášená ve Sbírce zákon R pod č. 41/2009 Sb., Tyto dlouho dopedu avizované a očekávané pedpisy počítají se snížením trestní odpovdnosti u mladistvých na čtrnáct let. Jde o prlomové opatení v českém trestním právu, kde vždy byla 83 hranice trestní odpovdnosti stanovena na dovršení patnácti let vku. Nicmén v nkterých státech již opatení, spočívající v trestní odpovdnosti čtrnáctiletých fungují. V R by takové opatení mohlo potencionální pachatele z ad čtrnáctiletých odradit od páchání čin, pro které budou moci nov být trestn stíháni (nebo tyto osoby budou trestn odpovdné práv již od 14ti let). Takové opatení by tedy mohlo pispt i k celkovému snížení kriminality páchané mládeží. Bylo by asi namíst posílit i pravomoci orgán, zabývajících se kriminalitou mládeže a jejím vyšetováním, zejména Policie R tak, aby mohla ješt účinnji zasahovat proti mladistvým pachatelm, aby vyšetování a objasování trestného činu mlo i preventivní charakter, zejména pokud jde o pachatele z problémových skupin obyvatelstva. Rovnž tak je žádoucí začít uplatovat programy prevence uvedené výše, tak jak je tomu zejména v USA, nebo i to mže pachatele trestných čin zčásti odradit, pípadn je pesvdčit o tom, že se vyplatí trestný čin nespáchat. Dležitá v této oblasti je zejména práce s rodinou jako celkem, aby dti už od útlého dtství byly vedeny ke správnému chování. Všechny tyto výše uvedené faktory by mohly ješt intenzivnji pispt k usnadnní vyšetování a objasování trestných čin páchaných mládeží, a samozejm také k prevenci kriminality a odrazení mladistvých od páchání trestné činnosti, což by samozejm byl jev velmi žádoucí. 84
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Richard Klenovský 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Richard Klenovský 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Richard Klenovský 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB