velikost textu

Rudolf Bultmann - některé problémy existenciální interpretace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rudolf Bultmann - některé problémy existenciální interpretace
Název v angličtině:
RUDOLF BULTMANN – Selected Problems of Existential Interpretation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Follprechtová, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c.
Oponenti:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.
Id práce:
36877
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
2. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Mgr. Jany Follprechtová RUDOLF BULTMANN – NĚKTERÉ PROBLÉMY EXISTENCIÁLNÍ INTERPRETACE Práce se zabývá teologií Rudolfa Bultmanna. Cílem není pouze analýza programu demytologizace, ale jejím hlavním úkolem je předestřít, do jaké míry a jak existencialní interpretace ovlivnila jeho myšlení např. v eschatologickém bádání, v problému historického Ježiše, v kázáních a ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Jsou zde probrány hlavní nejasnosti Bultmannova systému, základní kritické ohlasy nejen v SRN, ale také v České republice. Jeho existencialní interpretace byla odvážným, ale naprosto adekvátním počinem ve své době, na jehož základě je jeho teologie aktualní i v současnosti.
Abstract v angličtině:
Mgr. Jany Follprechtová RUDOLF BULTMANN – NĚKTERÉ PROBLÉMY EXISTENCIÁLNÍ INTERPRETACE RUDOLF BULTMANN – SELECTED PROBLEMS OF EXISTENTIAL INTERPRETATION The present work deals with the theology of Rudolf Bultmann. It aims not only to analyse the demytologisation programme but primarily to outline to what extent and how existential interpretation influenced his thinking, e.g. in eschatological study, the issue of historical Jesus, in sermons and in the relationship between man and God. The thesis covers the main ambiguities of Bultmann’s system, principal critical reactions not only in Germany but also in the Czech Republic. His existential interpretation was a brave and totally adequate act in its time based on which the theology is topical even today.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. 2.41 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc. 105 kB