velikost textu

Pohřební rituály východních Slovanů mezi křesťanstvím a pohanstvím. K problematice pojetí smrti a nedokonané christianizace.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohřební rituály východních Slovanů mezi křesťanstvím a pohanstvím. K problematice pojetí smrti a nedokonané christianizace.
Název v angličtině:
Funereal ritesw of eastern Slavs on the turn of the Christianity and the paganism. The issue of the conception of death and uncompleted Christianisation.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Ryšavý, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
doc.PhDr. Pavel Boček, CSc.
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
36875
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Michal Ryšavý Pohřební rituály východních Slovanů mezi křesťanstvím a pohanstvím. K problematice pojetí smrti a nedokonané christianizace. Funereal rites of eastern Slavs on the turn of the Christianity and thepaganism. The issue of the conception of death and uncompleted Christianisation. Pochopení smrti či přijetí myšlenky na smrt je conditio sine qua non plnohodnotného a celistvého života v každé kultuře. Možnost a realizace tohoto pochopení je nejen kulturním fenoménem, nýbrž jednoduše antropologickou konstantou. Napomoci mu může seznámení se se způsoby, jakými na smrt reagovali lidé v minulosti. Tato práce nabízí pohled na reakce (ne jen starých) kultur slovanského etnika na zmíněnou skutečnost, na jejich přístup k ní, snahu o její praktické, duchovní a kulturní pojetí, a na zjevné úsilí o její humanizaci. Původní a základní tezí dizertace je, že se podstata a smysl pohřebního obřadu v průběhu času nemění, což je během práce neustále dokazováno.
Abstract v angličtině:
Michal Ryšavý Pohřební rituály východních Slovanů mezi křesťanstvím a pohanstvím. K problematice pojetí smrti a nedokonané christianizace. Funereal rites of eastern Slavs on the turn of the Christianity and thepaganism. The issue of the conception of death and uncompleted Christianisation. Understanding of death or adoption of the idea of the death is conditio sine qua non of worthful and real life in every culture. Possibility and realization of this understanding is not only a culture phenomenon, but it is also simply an anthropological constant. To help to this grasp, it can to learn about manners, in which the people in history reacted to it. This work offers a sight on the reactions (not only old) culteres of the Slavic ethnicity to the mentioned fact, of their aproach to it, on the quest for practical, spiritual and cultural conception of it, and on the evident attempt on humanization of it. The original and basic thesis of the dissertation is supposition, that center and meaning of funereal rite don’t change in the course of the time, which is constantly demonstrated from start to finish of this essay.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Ryšavý, Th.D. 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Ryšavý, Th.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Ryšavý, Th.D. 27 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Ryšavý, Th.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.PhDr. Pavel Boček, CSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 1.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c. 88 kB