velikost textu

Svoboda a odpovědnost v pozdějších dílech Dietricha Bonhoeffera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svoboda a odpovědnost v pozdějších dílech Dietricha Bonhoeffera
Název v angličtině:
"Freedom" and "responsibility" in the later writings of Dietrich Bonhoeffer
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martina Lukešová
Vedoucí:
Doc. Jindřich Halama, Dr.
Oponent:
Doc. ThDr. Petr Macek
Id práce:
36536
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce "Svoboda a odpovědnost v pozdějších dílech Dietricha Bonhoeffera" se zabývá významem a (případným) vývojem pojmů "svoboda" a "odpovědnost" v posledních čtyřech Bonhoefferových dílech (N, GL, E, WE). Úvodní část práce popisuje Bonhoefferův život a jeho teologii jako (fragmentární) celek. Obsahuje také tři interpretace ukazující nebezpečí jednostranného pochopení Bonhoefferova díla. Hlavní část se zabývá užitím pojmů "svoboda" a "odpovědnost" v rámci zkoumaných spisů. I přes rozmanitost upotřebení pojmů a dynamicky se vyvíjející kontinuitu vyznačující se hlubokou myšlenkovou poctivostí a konsekvencí, není shledán žádný myšlenkový zlom, ať teologický, lidský či etický. Svoboda a odpovědnost mají své pevné místo a je nutné vnímat je v kontextu spoluurčujících pojmů (následování, poslušnost, vázanost, odpověď, čin, zastoupení, skutečnost, církev, svět,...). Svoboda křesťana je vždy osvobozením ke společenství s Bohem a člověkem (jejím důsledem je vždy čin). Vedle ní stojí svoboda občanská pramenící v aktu stvoření. Svoboda absolutní (věčná) je jak svobodou archaickou, tak eschatologickou. Odpovědnost jako "odpověď člověka svým životem na volání Boží" - následování, služba, bytí pro druhé. Odpovědnost mimo tuto "odpověď" neexistuje. Svoboda a odpovědnost tvoří nerozdělitelnou dialektickou jednotu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The diploma paper "Freedom and responsibility in the later writings of Dietrich Bonhoeffer" examines the sence and the contingent development of the ideas "freedom" and "responsibility" in the later writings of Dietrich Bonhoeffer (N, GL, E, WE). The preamble informs about the whole life and theology of Bonhoeffer. It includes also three interpretations, that show the danger of the one-sided understanding of the work. The main part studies the use of the terms "freedom" and "responsibility" with reference to the forenamed works. Notwithstanding the variety of the use and dynamical evolving continuity, which is characterized by the intellectual righteousness and consequence, we discover no break (theological, etical or human). "Freedom" and "responsibility" have a "fixed location" and it is important to see them in the context with the rest of the codeterminetive conceptions (the following, the obedience, the allegiance, the answer, the act, the representation, the reality, the church , the world...) This work brings out, that Christian freedom is always the exemption for the fellowship with God and the man. Its effect is always the act. The eternal freedom is as well archaic as exchatologic. Responsibility is the answer to the call of God. Its the following, the service, the representation, "be for the other". Outside the answer (to God) is no responsibility. Freedom and responsibility are the indissoluble dialectical unity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Lukešová 544 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Lukešová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Lukešová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Jindřich Halama, Dr. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. ThDr. Petr Macek 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 48 kB