velikost textu

Kurátor pro děti a mládež; Profese a okolnosti, jež tuto práci ovlivňují

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kurátor pro děti a mládež; Profese a okolnosti, jež tuto práci ovlivňují
Název v angličtině:
Children and Youth Guardian; Proffession and Influencing Factors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Minolová
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
PhDr. Vladimír Mašát
Id práce:
36126
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá profesí kurátora pro děti a mládež, a to jak po odborné stránce, tak okolnostmi, které tuto práci ovlivňují. Bakalářská práce popisuje cílovou klientelu kurátora; jak kurátor s klienty pracuje, jaké metody práce používá, na co musí být kurátor připraven, jaké konkrétní situace řeší. Práce se dále zabývá právním rámcem, s důrazem na zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Další části bakalářské práce se obecněji věnují osobnosti lidí pracujících v sociální oblasti, možným úskalím a ochranným faktorům v pomáhajících profesích. Práce klade důraz na umění navázat vztah a na komunikační dovednosti. Úskalími v sociální práci mohou být: zneužití moci, stres, syndrom vyhoření, řešení dilemat, apod. Jelikož jsou sociální pracovníci těmto úskalím dennodenně vystavováni, je nezbytné, aby měli dostatečně vybudovanou síť podpůrných prvků: měli možnost užívat supervizi, cítili podporu kolegů a organizace, měli stabilní rodinné zázemí. Práce je doplněna malou sondáží, která byla provedena mezi kurátory na Oddělení sociální prevence na Praze 5 s cílem zjistit, jak kurátoři sami vnímají a hodnotí sebe a svoji práci, jaké osobnostní vlastnosti považují za důležité, zda mají vhodné pracovní podmínky pro výkon tohoto povolání a zda mají dobré rodinné zázemí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work is focused on children and youth guardian; professional side and influencing factors. The work describes guardian’s clients; how he works with them, what working methods he uses, what problems he solves. It also contains legal framework with the main stress on Social and Legal Protection of Children. Following parts in broader terms describe personality of social worker’s, possible difficulties and protecting elements in helping professions. The stress is given on creating relationship and communication capabilities. Difficulties could be: misuses of power, burnout syndrome, stress, solving dilemmas, etc. Social workers encounter such situations daily and that’s why they need a net of protecting elements, such are: supervision, support of colleagues and organization, good family background. The work is completed by the probing among children and youths guardians in a Department of Social Prevention in Prague 5 with an objective to find out how guardians see and value themselves and their profession, which personal characteristics they consider to be the most important, weather they have good working conditions and good family background. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Minolová 385 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Minolová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Minolová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Mašát 451 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 383 kB