velikost textu

Pacientovo subjektivní pojetí nemoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pacientovo subjektivní pojetí nemoci
Název v angličtině:
Patient´s subjective illness perception
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivana Beňová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
PhDr. Marie Rybářová
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Id práce:
36111
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Ivana Beňová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Pacientovo subjektivní pojetí nemoci Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 59 Počet příloh: 0 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: zdraví, nemoc, pojetí nemoci, prožívání nemoci, ovlivnitelnost nemoci, mnohočetný myelom Bakalářská práce se zabývá pacientovým subjektivním prožíváním nemoci. Mapuje vědecké publikace věnované tomuto tématu, které poukazují na důležitost pochopení pacientova vidění nemoci. Práce čerpá z průzkumu prováděného pomocí dotazníků zjišťujících subjektivní pojetí nemoci u pacientů s mnohočetným myelomem a poukazuje na jedinečnost prožívání každého člověka. Zkoumaný vzorek tvoří pacienti z I. Interní hematoonkologické kliniky VFN v Praze.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor’s thesis is engaged to patient’s personal illness perception. It mapsover specialized publication talking about understanding the patient’s wiew of the illness. The thesis extract research works made by questionairies to find out personal concept of multiple myeloma diagnosis. And pointed to that uniquenes of perception every single person. Those cases under-examination are from 1st Intern Hematooncology Cliníc in General Teaching Hospital in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Beňová 264 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Beňová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Beňová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 939 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 1.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.55 MB