velikost textu

Současná kvalita péče o hospitalizované gerontologické pacienty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná kvalita péče o hospitalizované gerontologické pacienty
Název v angličtině:
Quality of the contemporary care of the old patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivana Filipová
Vedoucí:
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Karel Šauer
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Konzultant:
Bc. Jitka Borkovcová
Id práce:
36092
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Současná kvalita péče o hospitalizované gerontologické pacienty. Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane kvalitní a dostupná zdravotní a ošetřovatelská péče. Péče o starého člověka patří mezi fyzicky i psychicky nejnáročnější. Hospitalizovaní pacienti staršího věku mohou mít výrazný kognitivní, smyslový, pohybový nebo komunikační handicap. Nemohou sdělovat své potřeby, nereagují adekvátně na dotazy a výzvy, nejsou soběstační. Práce zdravotníků se tím výrazně ztěžuje. Kvalitní ošetřovatelskou péči tudíž nelze provádět bez pochopení problematiky stárnutí a stáří, bez empatie a úcty ke starým lidem. Empirická část se věnuje kvalitě poskytované ošetřovatelské péče hospitalizovaných gerontologických pacientů na oddělení následné péče. Střední zdravotnický personál, který je nejvíce v kontaktu s pacienty, je hodnocen většinou jako vstřícný, ochotný, projevující zájem o hospitalizované. Na oddělení jsou pravidelně sledovány indikátory výsledků ošetřovatelské péče ( dokumentace hojení ran, dekubitů, protokoly o pádech pacientů, edukační protokoly,denní záznamy ošetřovatelské péče, pravidelné vyhodnocování ošetřovatelského plánu ).
Abstract v angličtině:
Annotation Quality of the contemporary care of the old patients. The probability of disease increases with the old age. It can happen, that it dones to the situation, when the man won´t be able to lead full – value life. Thereby becomes quality and accessible health and social care more important. The care about old man belongs to the most physically and bodily demanding. Older sick patients can have considerable cognitive, sense, move or communication handicap. They are not able to tell their needs, they don´t react appropriate on the questions and challenges, they are not self sufficient. Thus becomes the work of the health workers more difficult.. It is not possible to conduct quality health care without understanding of the problems of ageing and old age, without empathy and dignity to the old people.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Filipová 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Filipová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Filipová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Karel Šauer 777 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB