velikost textu

Edukace klientek na operační gynekologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace klientek na operační gynekologii
Název v angličtině:
Education of female clients in operation gynecology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alena Navrátilová
Vedoucí:
Mgr. Regina Slowik
Oponenti:
Jolana Kubátová
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Id práce:
36091
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Alena Navrátilová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Edukace klientek na operační gynekologii Vedoucí práce: Mgr. Regina Slowik Počet stran: 86 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: edukace, operační gynekologie, porodní asistentka, průzkum Bakalářská práce pojednává o edukační činnosti na operační gynekologii. Poukazuje na právo na informovanost jako na jednu ze základních potřeb člověka a nutnost, aby každá žena se stala spoluodpovědná za své zdraví. Důraz je kladen na činnost lékařů, ale hlavně sester/porodních asistentek v roli edukátorů a na respekt ke každé klientce jako jedinečné lidské bytosti. Těžiště práce tvoří průzkumné šetření na operační gynekologii v Krajské nemocnici v Pardubicích a jeho cílem je odhalit rozsah a potřebu edukovanosti v předoperačním i pooperačním období u hospitalizovaných žen, které podstoupily velkou gynekologickou operaci.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor´s thesis deals with education´s activities in the operation gynekology. It refers to the right to be informed which is one of the basic needs of people, and the necessity to make all women share the responsibility of their health. It places emphasis on activities of the physicians, but primarily on the activities of the nurses/midwives in their roles as educators, and it places emphasis on respecting female patients as individual human beings. The goal of the bachelor´s thesis is research on the gynecological ward in the Regional Hospital in Pardubice. The research´s goal is to assess the extent and needs of education in the pre- and post-operative periods for hospitalized women who undergo a serious gynecological surgery.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alena Navrátilová 782 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alena Navrátilová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alena Navrátilová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Regina Slowik 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jolana Kubátová 1.69 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 789 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.49 MB