velikost textu

Průzkum zájmu všeobecných sester a porodních asistentek o další studium

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Průzkum zájmu všeobecných sester a porodních asistentek o další studium
Název v angličtině:
Survey medical nurses´ and midwives´ interest in further education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Renata Dušková
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Švecová
Oponenti:
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
PhDr. Irena Nerudová
Id práce:
36090
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Renata Dušková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Průzkum zájmu všeobecných sester a porodních asistentek o další studium Vedoucí práce: Bc. Dagmar Švecová Počet stran: 144 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: autoregulace učení, motivace, paměť, paměťové strategie, sebemotivace, vzdělávání Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum zájmu všeobecných sester a porodních asistentek o další studium. Teoretická část se zaměřuje na pojem motivace a učení, autoregulaci učení, paměť, její strategie. Popisuje pojem vůle a postoj k plnění povinností. Dále jsou to pohledy na učení z psychologického hlediska a důležitým pojmem je také sebemotivace. Těžiště práce tvoří empirická část bakalářské práce. Tato část práce se zabývá vyhodnocením kvantitativního dotazníkového šetření k zjištění zájmu všeobecných sester a porodních asistentek o další studium. Zkoumaný vzorek tvoří všeobecné sestry a porodní asistentky z pěti zdravotnických zařízení z České republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor theses is intended to survey medical nurses’ and midwives’ interest in further education. Its theoretical part is aimed at the concept of motivation, learning and its self-regulation, memory and its strategy is focused on as well. It gives an account of both the will and attitude towards carrying out duties. Self-motivation bears important meaning in the thesis as well as the notion of learning from psychological aspect. The empiric basis of the Bachelor thesis lies in evaluating quantitative survey through questionnaires to find out nurses’ and midwives’ interest in further education. The surveyed sample comprises medical nurses and midwives of five health institutions in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Renata Dušková 765 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Renata Dušková 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Renata Dušková 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Švecová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 755 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irena Nerudová 667 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.87 MB