velikost textu

Rizika v ošetřovatelské péči, jejich monitorování a prevence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizika v ošetřovatelské péči, jejich monitorování a prevence
Název v angličtině:
The risks in medical care, their monitoring and prevention
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Koubová
Vedoucí:
Mgr. Ivana Kupečková
Oponenti:
JUDr. Ludmila Rožnovská
Bc. Hana Ulrychová
Id práce:
36081
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Monika Koubová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Rizika v ošetřovatelské péči, jejich monitorování a prevence Vedoucí práce: Mgr. Ivana Kupečková, RN Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: riziko, rizikové faktory, management rizik, ošetřovatelská dokumentace Bakalářská práce pojednává o tématu rizik v ošetřovatelské péči, jejich monitorování a prevenci se zvláštním důrazem na problematiku ošetřovatelské dokumentace a roli této dokumentace v procesu managementu rizik. Zabývá se především zjišťováním úrovně informovanosti o obsahu ošetřovatelské dokumentace mezi nelékařským zdravotnickým personálem a soustředí se na nejčastější rizikové faktory, se kterými se zdravotní sestry při své praxi setkávají. Zároveň na základě získaných dat poukazuje na nezbytnost systematického přístupu k otázkám, spojených s obsahem a smyslem nové formy dokumentace. Výzkum, ze kterého práce čerpá, byl prováděn na chirurgických odděleních okresní nemocnice v pardubickém kraji.
Abstract v angličtině:
Annotation This Bachelor Dissertation deals with the topic of medical care risks, their monitoring and prevention, with a special accent on the area of medical documentation and the role of this documentation in the process of risk management. It mainly tries to survey the level of knowledge of medical documentation content among the nursing staff and concerns with the most frequent risk factors with which the nurses meet within their practice. At the same time, on the basis of the obtained data, it points out the necessity of systematical approach to the issues related to the content and purpose of the new form of documentation. The research which the Dissertation draws on was conducted at surgical departments of a district hospital in the region of Pardubice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Koubová 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Koubová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Koubová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Kupečková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ludmila Rožnovská 1.65 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Hana Ulrychová 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.6 MB