velikost textu

Potřeby člověka hospitalizovaného na kardiologické jednotce intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potřeby člověka hospitalizovaného na kardiologické jednotce intenzivní péče
Název v angličtině:
The needs of a patient hospitalised in the cardiological unit of intensive care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Valéria Šrejberová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Alexandra Kramářová
Oponenti:
Vlasta Wasyliwová
Mgr. Michaela Votroubková
Id práce:
36076
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Valéria Šrejberová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Potřeby člověka hospitalizovaného na kardiologické jednotce intenzivní péče Vedoucí práce: Mgr. Kramářová Alexandra Počet stran: 86 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: potřeba, potřeby nemocného, uspokojování potřeby, psychika člověka, maladaptivní chování, devalvace a evalvace, výzkum Bakalářská práce pojednává o potřebách člověka hospitalizovaného na kardiologické jednotce intenzivní péče. Teoretická část práce objasňuje pojem potřeby, zabývá se faktory, které ovlivňují jejich uspokojování. Zmiňuje se o neadaptivním chování. Rozebírá některé potřeby fyziologické a psychologické. Neopomíná ani psychiku člověka a problematiku devalvace a evalvace pacienta. Část praktická prezentuje kvantitativní výzkum, při kterém byla využita metoda dotazníkového šetření. Zkoumaný vzorek tvořili pacienti kardiologické jednotky intenzivní péče v Ústí nad Labem. Získané informace jsou prezentovány jako výsledky ve formě tabulek a grafů, následně pak diskutovány. V závěru práce nalezneme celkové shrnutí bakalářské práce a jeho přínos pro ošetřovatelskou praxi.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis is about the needs of a patient hospitalised in the cardiological unit of intensive care. The theory part explains the meaning of needs and covers factors which influence their fulfillment. It mentions unadaptable behaviour. It looks into some physiological and psychological needs. It doesn't forget to mention the psyche of a patient. and patients devaluation and positive evaluation. The practical part presents quantitative research in which the questionaire method was used. The questionaire poll group consisted of patients of the cardiological unit of intensive care in Ústí nad Labem. The information collected from the poll is presented in a form of charts and graphs and is discussed later. In the final part we find a summary of the bachelor thesis and its contribution to nursing practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Valéria Šrejberová, DiS. 568 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Valéria Šrejberová, DiS. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Valéria Šrejberová, DiS. 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Vlasta Wasyliwová 1.59 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Votroubková 2.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.97 MB