text size

Úloha strachu při invazivních zákrocích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Úloha strachu při invazivních zákrocích
Titile (in english):
The role of fear in invasive treatment
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Iveta Hylčerová
Supervisor:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Opponents:
PhDr. Marie Rybářová
Mgr. Dagmar Švecová
Consultant:
MUDr. Martin Kanta, Ph.D.
Thesis Id:
36073
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
Nursing (OSETR)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
12/06/2007
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ANOTACE Autor: Iveta Hylčerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úloha strachu při invazivních zákrocích Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., MUDr. Martin Kanta, Ph.D. Počet stran: 82 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: strach při invazivních výkonech, úzkost, fobie, bolest, strach z bolesti, dospělost a stáří, úžinové syndromy periferních nervů Bakalářská práce pojednává o úloze strachu při invazivních zákrocích. Je určena především zdravotním sestrám. Cílem práce bylo zmapování strachu u nemocných s diagnózou syndrom karpálního nebo kubitálního kanálu v souvislosti s invazivním zákrokem (operačním). V teoretické části byly popsány a definovány pojmy strach, úzkost, fobie, bolest, dospělost a stáří, fakta o syndromu karpálního a kubitálního tunelu, jeho příznacích, diagnostice, léčbě, péči o nemocné po těchto operacích. V empirické části byl prováděn výzkum strachu u hospitalizovaných nemocných před a po operaci formou dotazníku. Dotazník se skládal ze tří částí, první byl zaměřen na všeobecné údaje o nemocných (pohlaví, věk, povolání, předchozí zkušenost, z čeho mají strach, jak se jejich strach projevuje, kdo ho zmírňuje), druhý dotazník byl použit z časopisu bolest s názvem dotazník strachu z bolesti FPQ-III CZ. Poslední dotazník byl vyplňován až po operačním výkonu a byl zaměřen na to, kdo strach snížil, jaké budou vzpomínky a zda bylo poskytnuto dostatek informací.
Abstract:
Annotation This bachelor’s thesis is discussing the role of fear in invasive treatment. This work is intended in particular for nurses. The goal of this bachelor’s thesis is to evaluate sensation of fear in patients with the diagnosis of carpal or cubital tunnel syndrome, in relation to an invasive treatment (operation). In the theoretical part were described and defined terms fear, anxiety, phobia, pain, maturity and age, resumed facts about carpal and cubital tunnel syndromes, their symptoms, diagnostics, treatment, and care of the patients after the operative treatment.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Iveta Hylčerová 564 kB
Download Abstract in czech Bc. Iveta Hylčerová 73 kB
Download Abstract in english Bc. Iveta Hylčerová 137 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Download Opponent's review PhDr. Marie Rybářová 825 kB
Download Opponent's review Mgr. Dagmar Švecová 811 kB
Download Defence's report 1.42 MB