velikost textu

Úloha strachu při invazivních zákrocích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha strachu při invazivních zákrocích
Název v angličtině:
The role of fear in invasive treatment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iveta Hylčerová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
PhDr. Marie Rybářová
Mgr. Dagmar Švecová
Konzultant:
MUDr. Martin Kanta, Ph.D.
Id práce:
36073
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Iveta Hylčerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úloha strachu při invazivních zákrocích Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., MUDr. Martin Kanta, Ph.D. Počet stran: 82 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: strach při invazivních výkonech, úzkost, fobie, bolest, strach z bolesti, dospělost a stáří, úžinové syndromy periferních nervů Bakalářská práce pojednává o úloze strachu při invazivních zákrocích. Je určena především zdravotním sestrám. Cílem práce bylo zmapování strachu u nemocných s diagnózou syndrom karpálního nebo kubitálního kanálu v souvislosti s invazivním zákrokem (operačním). V teoretické části byly popsány a definovány pojmy strach, úzkost, fobie, bolest, dospělost a stáří, fakta o syndromu karpálního a kubitálního tunelu, jeho příznacích, diagnostice, léčbě, péči o nemocné po těchto operacích. V empirické části byl prováděn výzkum strachu u hospitalizovaných nemocných před a po operaci formou dotazníku. Dotazník se skládal ze tří částí, první byl zaměřen na všeobecné údaje o nemocných (pohlaví, věk, povolání, předchozí zkušenost, z čeho mají strach, jak se jejich strach projevuje, kdo ho zmírňuje), druhý dotazník byl použit z časopisu bolest s názvem dotazník strachu z bolesti FPQ-III CZ. Poslední dotazník byl vyplňován až po operačním výkonu a byl zaměřen na to, kdo strach snížil, jaké budou vzpomínky a zda bylo poskytnuto dostatek informací.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor’s thesis is discussing the role of fear in invasive treatment. This work is intended in particular for nurses. The goal of this bachelor’s thesis is to evaluate sensation of fear in patients with the diagnosis of carpal or cubital tunnel syndrome, in relation to an invasive treatment (operation). In the theoretical part were described and defined terms fear, anxiety, phobia, pain, maturity and age, resumed facts about carpal and cubital tunnel syndromes, their symptoms, diagnostics, treatment, and care of the patients after the operative treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Hylčerová 564 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iveta Hylčerová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iveta Hylčerová 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 825 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dagmar Švecová 811 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.42 MB