velikost textu

Kvalita ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách
Název v angličtině:
The quality of nursing care in clients´ after arthral replacements
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jaroslava Horáková
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.
Zuzana Filková
Id práce:
36070
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Jaroslava Horáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran 81 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: kvalita ošetřovatelské péče, informovanost, vnímání bolesti, tišení bolesti, pacienti (klienti) po operaci kyčelního a kolenního kloubu totální náhradou Bakalářská práce pojednává o kvalitě ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části autorka rozebírá problematiku informovanosti klientů o jejich onemocnění a vnímání bolesti klienty. V praktické části autorka popisuje metodiku a výsledky vlastního výzkumu, který provedla u vybrané skupiny klientů. Dotazníkovou metodou u klientů hodnotila znalost jejich onemocnění, znalost práv klientů a znalost řádu oddělení. Dále bylo hodnoceno vnímání bolesti po operaci, závislost intenzity bolesti na denní době a na rehabilitaci a způsoby zmírňování bolesti ošetřujícími sestrami.
Abstract v angličtině:
Annotation The goal bachelor´s thesis is to analyze the quality of nursing care in clients after arthral replacements. The thesis is divided into theoretical and practical part. The teoretical part deals with the clients' foreknowledge of their disease and their pain reception. The practical part deals with the methodics and results of the own author´s research on selected group of clients. Using the questionary, the clients' foreknowledge of their disease, their foreknowledge of the clients' laws, and their foreknowledge of the department rules were evaluated, respectively. Furthermore, the pain reception after operation, the pain dependance on daytime and rehabilitation, and the methods used for pain easement by nurses were evaluated, as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslava Horáková 436 kB
Stáhnout Příloha k práci Jaroslava Horáková 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslava Horáková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslava Horáková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pečenková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. 1.23 MB
Stáhnout Posudek oponenta Zuzana Filková 753 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.78 MB