velikost textu

Smrt - pohled pracovníka ZZS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smrt - pohled pracovníka ZZS
Název v angličtině:
Death - from ZZS (First - aid service) staffer´s point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Kubišová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Id práce:
36065
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Michaela Kubišová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Smrt – pohled pracovníka ZZS Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 114 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: smrt, umírání, zdravotnická záchranná služba, krize, krizová intervence, syndrom vyhoření, případová studie, agrese, vlastní smrtelnost pracovníka ZZS, pomaturitní postgraduální specializační studium (dále jen PSS) – ARIP (anesteziologicko-resuscitačně- intenzivní péče) či IP (intenzivní péče) Bakalářská práce pojednává o celkovém vyhodnocení smrti z pohledu pracovníka zdravotnické záchranné služby. Soustřeďuje se na určení hierarchie pocitů pracovníka ZZS při setkání se smrtí, při odeznívání smrti pacienta, soustřeďuje se na agresivitu jako reakci na smrt ze strany pozůstalých a na postoj pracovníků ZZS k vlastní smrtelnosti. Základem práce je kvalitativní a kvantitativní anonymní výzkumná část. V kvalitativní části jsem pomocí dvou případových studií zhodnotila dva zcela odlišné typy úmrtí s vlivem na psychickou stránku pracovníků ZZS. Zhodnocení jsem provedla bezprostředně po akutní stresové situaci a následně po zhruba ½ roce. V kvantitativní části výzkumu jsem pomocí anonymního dotazníku vyhodnotila vnímání smrti pracovníkem ZZS. Zkoumaný vzorek je tvořen pracovníky ZZS a to řidič, řidič záchranář, zdravotnický záchranář, zdravotní sestra s PSS – ARIP, IP. V rámci mé práce jsem oslovila 110 respondentů, kteří mi vrátili řádně vyplněných 108 dotazníků.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor work is about complete evaluation of death from the medical first- aid service worker´s point of view. It concentrates on determination of feelings hierarchy of the medical first – aid service worker during meeting with the death, during patient´s death subsiding, furthermore it concentrates on aggression as a reaction to the death from the survivors´ side and on the medical first – aid service workers´ attitude towards their own mortality. A qualitative part and a quantitative anonymous experimental part are the ground of this work. I evaluated two different types of death, that have an influence on mental state of the medical first- aid workers, by means of two case studies in the qualitative part. I made evaluation immediately after an acute stressful situation and later on after about a half of a year.I evaluated perception of death by the first – aid service worker in the quantitative experimental part by means of an anonymous question-form. My testing sample consists of these first – aid service workers – namely a driver, a driver – rescuer, a medical rescue worker, a nurse with PPS – ARIP, IP. Within the framework of my bachelor work I addressed 110 respondents who gave me back 108 properly filled question-forms.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Kubišová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Kubišová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Kubišová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 2.13 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D. 622 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.92 MB