velikost textu

Postavení, činnost a vzdělávání vojenských sester a zdravotníků na Posádkových ošetřovnách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení, činnost a vzdělávání vojenských sester a zdravotníků na Posádkových ošetřovnách
Název v angličtině:
Position, tasks and education of military nurses and medics in garrison infirmaries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Kateřina Bourková
Vedoucí:
Ing. Karel Antoš
Oponenti:
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Pplk. RSDr. Peter Pudík
Id práce:
36048
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Název: Postavení činnosti a vzdělávání vojenských zdravotních sester a zdravotníků na Posádkových ošetřovnách. Klíčová slova: Vojenské zdravotnictví AČR, Posádková ošetřovna, vojenská sestra a zdravotník, zákon č. 96/2004 a legislativa celoživotní vzdělávání – formy, registrace, program vojenského kontinuálního vzdělávání po roce 2006 pro sestry. Cílem práce bylo charakterizovat postavení, činnosti a vzdělávání vojenských sester a zdravotníků pracujících na posádkových ošetřovnách. Pro ucelený pohled na tuto specifickou zdravotnickou profesi byla teoretická část rozčleněna do tří velkých částí. Úvodní část se zabývá hierarchií vojenského zdravotnictví v Armádě České republiky. Podrobněji je popsán a rozpracován základní prvek v poskytování primární péče v armádě - Posádková ošetřovna. Další část je zaměřena na vlastní činnosti, úkoly a postavení vojenského zdravotníka a vojenských sester sloužících na Posádkové ošetřovně. Poslední část v jednotlivých podkapitolách seznamuje s oblastí vzdělávání. A to popisem možnosti vzdělávání vycházejících z nové platné legislativy pro zdravotní sestry obecně. Dále pak zmapování možnosti vzdělávání vojenské zdravotní sestry a zdravotnictví. Výzkumná část pak následně rozpracovala specifiku problematiky vojenských sester a zdravotníků sloužících na posádkových ošetřovnách. Otázky se týkaly znalosti zákona č.96/2004, splnění registrace, znalost zásad první pomoci apod.
Abstract v angličtině:
Annotation Title : Position, tasks and education of military nurses and medics in garrison infirmaries. Key words: Miitary medical service of the army of the Czech Republic, military nurse and medic, the law no. 96/2004, it includes for lifetime education, registration, programme of continual military education for nurses after 2006 The main goal was to characterize position, activities and education of military nurses and medics working in garrison infirmaries. To provide a complex view the work was divided into three main parts. The introductory part is focused on the structure of military health care system. The basic element of providing health care in the army, garrison infirmaries, is discussed in detail. The next part is focused on tasks of military nurses and medics in garrison infirmaries and also on their work and position. The last part presents the education of nurses. It briefly summarizes possibilities of education based on the new legislation. The possibilities of education in specific military environment are also discussed.The research part is targeted at specific questions on military nurses and medics serving in garrison infirmaries. Questions deals with knowledge of the Law no. 96/2004, registration and the capability of providing the first aid and to educate this topic. přeložil: pplk. Ing. ANTOŠ Karel
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Kateřina Bourková 4.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Kateřina Bourková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Kateřina Bourková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Karel Antoš 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 676 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pplk. RSDr. Peter Pudík 2.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.82 MB