velikost textu

Význam edukace v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam edukace v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční
Název v angličtině:
The meaning of the education in secondary prevention of ischemic heart disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jitka Adamcová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Tůmová
Oponenti:
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Bc. Eva Prchalová
Konzultant:
MUDr. Tomáš Klejma
Id práce:
36045
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Shrnutí Hlavní myšlenkou této práce bylo poskytnout ucelený pohled na problematiku edukace a její význam v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční. Protože edukace je procesem celoživotním, nebylo možné v tak krátkém časovém úseku postihnout komplexní vliv na další vývoj ischemické choroby srdeční. Teoretická část seznamuje s pojmy ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, rizikové faktory a edukace. V empirické části byl formou dotazníku zjišťován životní styl klientů a jejich informovanost. Součástí dotazníku je i malé objektivní vyšetření sestrou. S odstupem 2-3 měsíců bylo porovnáno k jakému zlepšení v jednotlivých oblastech životního stylu došlo. Výzkumu se zúčastnilo 50 klientů soukromé kardiologické ambulance. Na závěr lze říci, že i když výsledky výzkumu nebyly u všech dotazovaných klientů stoprocentně pozitivní, ukázaly jednoznačný přínos edukace v sekundární prevenci kardiovaskulárních chorob.
Abstract v angličtině:
Summary The main idea of my work is to give a comprehensive view of education problems and its meaning in secondary prevention of ischemic heart disease.As the education is all life process it isn´t possible to find a complex effect upon further development of ischemic heart disease in such a short time. The theoretical part of my work shows the terms as aterosklerosis, ischemic heart disease, risk factors and education.In the next part I try to find out life style of clients (patients) and their knowledge. I use questionnaire.One part of this questionnaire is a small objective inquiry of a nurse.After 2 -3 months I compare the improvement in particular spheres of life style. 50 clients (patients) of a private cardio surgery have taken part in my research. In the end I can say that even if the results of my research weren´t 100 per cent positive at all 50 clients (patients), they show unambiguous contribution of the education in secondary prevention of cardio vascular diseases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jitka Adamcová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jitka Adamcová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jitka Adamcová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Tůmová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 560 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Eva Prchalová 621 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.43 MB