velikost textu

Násilí ve zdravotnických zařízeních a způsoby jeho zvládání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Násilí ve zdravotnických zařízeních a způsoby jeho zvládání
Název v angličtině:
A violance in medical departments and ways to solve the problem
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Ulrychová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Id práce:
36044
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Násilí ve zdravotnických zařízeních a způsoby jeho zvládání Klíčová slova: fyzické násilí, slovní napadání, agrese, pacient, zaměstnanci ve zdravotnictví, faktory přispívající k násilí na pracovišti, opatření k omezení násilí na pracovišti. S pojmem násilí se v posledních letech setkáváme stále častěji. Není pochyb o tom, že násilí na zdravotnických pracovištích je velmi vážný problém s možnými zdravotními, ale i společenskými a ekonomickými důsledky. V teoretické části této práce se zabývám problematikou násilí ( druhy a možné rizikové faktory agresivního chování, možnostmi přístupu k agresorovi, bezprostředními reakcemi a důsledky násilí pro oběť). Empirický výzkum vychází z analýzy článků denního tisku informujících o napadení zdravotníků a ze sledování násilí na pracovištích Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výsledky šetření ukazují nejen na riziková pracoviště, ale i na typ agresora či oběti. Závěr empirického šetření je věnován bezpečnostním opatřením, která vedou ke snížení násilí na pracovištích Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Abstract v angličtině:
Annotation A violance in medical departments and ways to solve the problem Key words: physical force, verbal assault, aggression, patient, health workers, factors contributing to the violance at the workplace, measures to reduce the violance at the workplace. We have been meeting the term violance more frequently during the last few years. There is no doubt that violance at the medical departments is a very serious problem with a possible health and, moreover, social and economic sequels. I focused on the problem of violance in the theoretical part of my work ( especially on types and possible risk factors of an aggressive behavior, possible attitudes to the aggressor, immediate reactions and cosequences of violance to the victim ). Empirical research is based on analysis of the daily press articles informing about attacked health workers and on mapping of violance in the departments of the Faculty Hospital Královské Vinohrady. The results of investigation show not only the departments with a higher risk of the encountered violance, but also the type of aggressor and victim. The conclusion of empirical investigation is paid to the safety measures, which lead to the reducing of the violance rate at the departments of Faculty Hospital Královské Vinohrady.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Ulrychová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Ulrychová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Ulrychová 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pečenková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 902 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.58 MB