velikost textu

Strach při invazivních zákrocích u nemocných nad 50 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strach při invazivních zákrocích u nemocných nad 50 let
Název v angličtině:
Fear connected to invasive actions on patients aged 50+
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Petrů
Vedoucí:
PhDr. Marie Rybářová
Oponenti:
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
Jaroslava Pečenková
Id práce:
36033
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Strach při invazivních zákrocích u nemocných nad 50 let Bakalářská práce je určena především zdravotním sestrám. Cílem práce bylo zmapování strachu u nemocných kolorektálním karcinomem v souvislosti s invazivním zákrokem – operačním výkonem. V teoretické části byly popsány a definovány pojmy strach, bolest, stárnutí a stáří, umírání, zařazeny fakta o kolorektálním karcinomu, jeho příznacích, diagnostice, léčbě, prevenci, péče o nemocné s kolostomií. V empirické části byl prováděn výzkum strachu u hospitalizovaných nemocných před nebo po operaci kvalitativní formou standardizovaného rozhovoru. Rozhovor se skládal ze šesti souborů otázek, ve výsledcích výzkumu jsou uvedeny autentické odpovědi nemocných doplněné krátkým komentářem autorky.
Abstract v angličtině:
Annotation Fear connected to invasive actions on patients aged 50+ This bachelor thesis is designed for nurses´ needs mainly. Its aim was to investigate the patients-ill-with-colorectal-carcinoma ´s fear in connection with an invasive action – an operation. In the theoretical part the terms of fear; pain; ageing and old age; dying have been defined, the data connected to colorectal carcinoma; its symptoms; diagnostics; therapy; prevention; care for patients with colostomy have been inserted. In the empirical part a research of in-patients´ fear before or after the operation was carried out, in the form of a standardized interview. The interview consisted of six sets of question; the patients´ authentic answers are quoted in the results of the research, supplemented with the author´s short commentary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Petrů 578 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Petrů 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Petrů 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Rybářová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB