velikost textu

Kvalita života u pacientů s tracheostomií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života u pacientů s tracheostomií
Název v angličtině:
The quality of life of tracheostomized patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivana Čiháková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
Bc. Věra Bezvodová
doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
Konzultant:
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
Id práce:
36027
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn V bakalářské práci je hodnocena kvalita života u nemocných po tracheostomii na souboru 31 nemocných, léčených na ORL klinice FN v Hradci Králové. Převládali nemocní nad 50 let věku, většina nemocných (87%) byla v 6. či 7. decenniu. Základním onemocněním, které si vyžádalo nutnost tracheostomie byl u 24 nemocných karcinom hrtanu, u ostatních pacientů se jednalo o oboustrannou obrnu zvratného nervu po strumektomii. Pro hodnocení kvality života byla zvolena metoda SEIQoL, při které je nejdůležitějším faktorem subjektivní hodnocení každého pacienta. Nejdůležitějším životním tématem pro muže i ženy byla rodina a zdraví. Při posuzování těchto témat po provedení tracheostomie, nedošlo prakticky k žádné změně důležitosti. K výraznějším změnám došlo po provedení tracheostomie v hodnocení spokojenosti s jednotlivými životními tématy. U žen došlo k výraznému zhoršení v oblasti duševní pohody – o celých 45%, zhoršila se i spokojenost se sportem (- 35%), se vztahy mezi lidmi (-23%) a zdravím (-14%). I u mužů dochází k poklesu spokojenosti s většinou životních témat. Zajímavé bylo zjištění, že zatímco u žen došlo u zdraví k poměrně malému zhoršení, u mužů činil rozdíl oproti předoperační úrovni celých 32% Muži také hůře nesli omezení ve sportu (-27%). Snižuje se i spokojenost s duchovním životem, koníčky, zaměstnáním, ale i s rodinou. V souladu s mým předpokladem dochází po tracheostomii ke zhoršení celkové kvality života. U žen došlo ke zhoršení kvality života o 24%, u mužů o 19%. Tracheostomie tedy jistě kvalitu života nemocných zhoršuje, ne však natolik, aby se život s tracheostomií stal neúnosným. Navíc z výsledků vyplývá, že muži se s přítomností tracheostomie vyrovnávají přece jen o něco snáze než-li ženy, což může být dáno nepříjemným kosmetickým důsledkem tracheostomatu pro ženy. Klíčová slova: Tracheostomie, kvalita života, karcinom hrtanu.
Abstract v angličtině:
Summary In this bachelor´s work, the quality of life of tracheostomized patiens is evaluated within 31 patients treated and operated at the ENT department of Hradec Králové Faculty Hospital. The most of them werw older than 50 years, mostly within 6th and 7th decennium. The main reason to undergo tracheostomy was laryngeal cancer in 24 cases, in all the other cases the reason was bilateral paresis of recurrent laryngeal nerve due to strumectomia. To evaluate the life quality, the SEIQoL method was used. The most important factor in this method is subjective feeling of each patient. The most important life themes for men and women was their family and health. After the tracheostomy no changes of their importance were noticed. More important changes have been refered after tracheostomy in other life qualities. Within women, their temper was deteriorated – obout 45%, their feeling of satisfaction in sport got worse (35%) as well as interpersonal relations (23%) and feeling of health (14%). The percentage of satisfaction with most of the life themes decreased also in men. The interesting conclusion was, that while in women the decrease of health feeling was not significant, in men this diference was about 32%. Men were also less tolerant for sport limitations (27%). The level of satisfaction with spiritual life, hobbies, profession and family life decreased as well. According to our presumption, the general subjective quality of life got worsw for about 24% in women and 19% in men. It makes us sure, that tracheostomy deteriorates the life quality, but not so much, to make life insupportable. Another result is, that men, however, are more compensated with tracheostomy, compared with women, which could also be influeced by the unpleasant cosmetical consequences. Keywords: Tracheostomy, life quality, laryngeal cancer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Čiháková 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Čiháková 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Čiháková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Věra Bezvodová 586 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. 2.14 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.64 MB