velikost textu

Etické aspekty péče o umírající na psychiatrii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etické aspekty péče o umírající na psychiatrii
Název v angličtině:
Ethical aspects of care about diing person in psychiatri
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Iva Frühbauerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
Bc. Ivana Šlaisová
Mgr. Jolana Strnadová
Id práce:
36021
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce pojednává o etice jako vědě, smrti a umírání s náhledem do psychiatrické problematiky. Etické, morální jednání je v práci zdravotníka nepostradatelnou součástí mezilidské, verbální i neverbální komunikace. V psychiatrické praxi jsou někteří pacienti například s pokročilou demencí skutečně odkázáni na etické, morální zásady zdravotníků. Teoretická část popisuje duševně nemocného pacienta, který se ocitá za branami psychiatrické léčebny. Jsou zde popsány momenty, které se týkají duševně nemocného pacienta a jeho nemoci. Životy některých psychiatrických pacientů končí v psychiatrické léčebně, čehož se týká téměř úplný závěr mé bakalářské práce. Empirická část zjišťuje, jak střední zdravotnický personál vnímá blízkost smrti a jaký přístup zdravotníci volí vůči umírajícímu, duševně nemocnému člověku. Cílem mé bakalářské práce je nastínit nesnadné okamžiky duševně nemocných, když jejich psychika onemocní a život končí v psychiatrické léčebně. Zde pak nastává velký prostor pro etiku jako vědu, neboť nemocní a duševně nemocní mají právo být ošetřováni s morálním nadhledem. Zdravotník by měl mít vždy na paměti., že i duševně nemocný pacient je stále jedním z nás, lidskou bytostí.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelors work is all about ethics like science, death and dieing with view to psychiatrics probléms. Ethics and moral acts seem to be necessary part of verbal and nonverbal communication in medical work. There are some pacients in psychiatric profession,for example with advanced demencion , which are certainly in hands of ethics and moral principles of medical staff . The theoretic part describes the pacient with mental illnes, behind the gates of psychiatric clinic. It describes the moments concern him and his illnes. The live ends of some pacients are situated to this clinic, the very end of my work is about that. The empiric part investigates perceiving the close of death between middle-medical personnel and their approach to diing, mental ill pacient. The target of my bachelors work is to outline the difficult moments of mental ill lives, when their psychic become wrong and the lives ended in psychiatric clinic. There we can find the large space for ethics like science, because the ill and menthal ill people have rights to be nursed with moral overlook. The nurse would heave allways on mind, that the mental ill pacient is still one of us,is still the human being.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Iva Frühbauerová 957 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Iva Frühbauerová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Iva Frühbauerová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Ivana Šlaisová 1.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jolana Strnadová 566 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.58 MB