velikost textu

Úroveň znalostí laické veřejnosti o poskytování první pomoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úroveň znalostí laické veřejnosti o poskytování první pomoci
Název v angličtině:
Standard of general laic public knowledge of first aid giving
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Nechanická
Vedoucí:
Mgr. Regina Slowik
Oponenti:
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Id práce:
36018
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace V této práci byly zpracován přehled základů první pomoci včetně nejnovějších doporučení pro kardiopulmocerebrální resuscitaci. Byly zmíněny vybrané stavy poškozující zdraví nebo ohrožující život včetně doporučení postupu první pomoci. Rovněž byla zpracována doporučení pro správné přivolání zdravotnické záchranné služby a byla učiněna připomínka trestního práva ve vztahu k první pomoci. V praktické části práce byly analyzovány odpovědi 99 respondentů na otázky mapující základní sociometrické a demografické údaje a základní znalosti první pomoci. Byly potvrzeny hypotézy, že lepší znalosti první pomoci mají osoby, které prodělaly kurs první pomoci, které měly možnost první pomoc poskytnout v praxi, a osoby se zdravotnickým vzděláním, Lepší výsledky vykázaly i osoby, které i subjektivně své znalosti hodnotily kladně. Ve skupině žen byla potvrzena hypotéza, že úroveň znalostí první pomoci je přímo úměrná dosaženému vzdělání a potvrdil se i předpoklad, že nejmladší a nejstarší generace má nejmenší znalosti první pomoci. Ve skupině mužů bylo zjištěno, že nejlepších znalostí dosáhla překvapivě kategorie nejmladších respondentů a respondentů s nejnižším vzděláním. Výsledky výzkumu potvrzují potřebnost rozšíření a zintenzívnění kursů první pomoci pro širokou laickou, ale i zdravotnickou veřejnost.
Abstract v angličtině:
Annotation The synopsis of principles of first aid, including the newest guidelines for cardiopulmocerebral resuscitation was elaborated in this work. The selected states altering the human health or life-threatening conditions were mentioned, including their recommended management. The recommendations for appropriate calling for an ambulance were elaborated and the remark concerning criminal law was made. In the practical part of this work the answers of 99 respondents to questions investigating the basic sociometric and demografic data and elementary knowledge of first aid were analyzed. The hypotheses that people who had undergone first aid training, who had dealt with the accident or emergency in real life, and people with medical education have better knowledge of first aid were confirmed. The people who evaluated their own knowledge of first aid as good from their subjective point of view really had better knowledge. The hypothesis of direct proportion between knowledge of first aid and achieved education was confirmed in the female group. The assumption that the youngest and the oldest generation has the worst knowledge of first aid was also confirmed. The surprising findings were revealed in the male group. A group of the youngest respondents and a group with the lowest education had the best knowledge. The results of this inquiry confirm the need to increase the accessibility and intensity of first aid training not only for general but also for medical public.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Nechanická 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Nechanická 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Nechanická 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Regina Slowik 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB