text size

Kategorizace v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Kategorizace v českém znakovém jazyce
Titile (in english):
The categorization in Czech sign language
Type:
Diploma thesis
Author:
Lucie Sedláčková Půlpánová
Supervisor:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Opponent:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Thesis Id:
35309
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Study programm:
Deaf Studies (N7312)
Study branch:
Deaf Studies (CN)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
10/09/2007
Defence result:
excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Diplomová práce Kategorizace v českém znakovém jazyce se věnuje především studiu kategorií a jejich hierarchie podle různých úrovní obecnosti v českém znakovém jazyce. Cílem práce bylo získání základních poznatků a určitého přehledu o způsobech tvorby úrovňové kategorizace v českém znakovém jazyce a následně vytvoření klasifikace úrovňové kategorizace v českém znakovém jazyce. Práce shrnuje dosavadní dostupné výsledky zahraničních výzkumů kategorizace v různých znakových jazycích, vychází z nich a předkládá základní materiál shromážděný při výzkumu kategorizace v českém znakovém jazyce. Materiál tohoto výzkumu byl získán metodou rozhovorů s 11 neslyšícími respondenty a byl zaznamenán videokamerou. Při určování jednotlivých úrovní kategorií bylo získáno celkem na videozáznam přes 450 příkladů znaků, nazývaných zde "základní znaky" a ,,kategorizační znaky pro určování jednotlivých úrovní". Příklady znaků a způsobů užití rozličných kategorizačních znaků lze především ve druhé, výzkumné části. Znaky jsou zde rozčleněny hierarchicky podle jednotlivých úrovní kategorií. Součástí diplomové práce je také CDROM, který obsahuje všech přes 450 shromážděných znaků. Mimo to jsou na CD-ROMU uvedeny i komentáře neslyšících respondentů zaměřené k různým způsobům kategorizace v komunitě českých Neslyšících a v českém znakovém jazyce. Jedná se o 16 delších částí rozhovorů, vedených s Neslyšícími v českém znakovém jazyce.
Abstract:
The dissertation Categorization in Czech sign language is mainly focused on the study of categories and their hierarchy according to different levels of generalization in Czech sign language. The aim of the work is to gain basic knowledge and a kind of overview about the ways of level categorizing in Czech sign language and finally to create classification of level category in Czech sign language. The work surnmarizes up-to-date available results of foreign research on categorization in different sign languages, is based on them and presents basic materials coHected during the research of categorization in Czech sign language. AH the materials for this research, which were also recorded, were elicited via the method of interviewing 11 deaf informants. During establishing each level of category, over 450 examples of signs, here caHed "signs" and "categorization signs to specify each category", were altogether gained. Examples of signs and the use of categorical signs in the text of this thesis can be found in the second part, in the research. These examples are hierarchicaHy divided according to each category level. The thesis also includes a CD-ROM containing all the over 450 examples mentioned above. Moreover it includes even the commentaries of deaf informants focused on linguistic problems in the Czech Deaf community and Czech sign language. The commentaries are always a part of 16 longer interviews with the deaf in Czech slgn language.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Lucie Sedláčková Půlpánová 11.75 MB
Download Attachment to the thesis Lucie Sedláčková Půlpánová 11.75 MB
Download Abstract in czech Lucie Sedláčková Půlpánová 80 kB
Download Abstract in english Lucie Sedláčková Půlpánová 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 217 kB
Download Opponent's review Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 135 kB