text size

Molekulární rozeznávání v plynné fázi: chirální rozeznávání

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Molekulární rozeznávání v plynné fázi: chirální rozeznávání
Titile (in english):
Molecular recognition in the gas phase: Chiral recognition
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Nicole Vinklová
Supervisor:
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
Thesis Id:
35185
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Organic Chemistry (31-270)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (N1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (NKATA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
03/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zabývá molekulárním rozeznáváním chirálních sloučenin v plynné fázi. Jako detekční metoda byla použita tandemová hmotnostní spektrometrie. Hlavní sledované sloučeniny byly MacMillanovy organokatalyzátory a prolin s různou chiralitou. Byly provedeny 3 experimenty. Hledání prahových hodnot vazebných energií v komplexech prolinu s aminy, kde se testovaly komplexy s 2-aminobutanem a 2-aminohexanem různé chirality. Studium stability trimerních komplexů (Cu2+ a chirálních ligandů), které bylo prováděno při dvou kolizních energiích. Zde byl pozorován největší chirální efekt. A měření rychlostních konstant, kde se sledovaly disociační a výměnné reakce komplexů. Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, kinetická metoda, chirální sloučeniny, chirální rozeznávání, prolin, organokatalýza
Abstract:
Abstract This thesis deals with molecular recognition of chiral compounds in the gas phase. Tandem mass spectrometry was used as a detection method in this case. Compounds, which have been studied, were MacMillan organocatalysts and proline with different chirality. Three experiments were carried out. Determination of activation energy for fragmentation of proline complexes with amines, where we have studied complexes with 2-aminobutane and 2-aminohexane of different chirality. Fragmentation studies of diastereoisomeric complexes of Cu2+ and three chiral ligands were carried out at two different collision energies. There the largest chiral effect was observed. The last topic was a measurement of the rate constants. It was aimed at dissociation and exchange reactions of complexes. Keywords: mass spectrometry, kinetic method, chiral compounds, chiral recognition, proline, organocatalysis
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Nicole Vinklová 1.05 MB
Download Abstract in czech Mgr. Nicole Vinklová 45 kB
Download Abstract in english Mgr. Nicole Vinklová 6 kB
Download Supervisor's review prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. 147 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. 62 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB
Download Errata Mgr. Nicole Vinklová 380 kB