velikost textu

Molekulární rozeznávání v plynné fázi: chirální rozeznávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární rozeznávání v plynné fázi: chirální rozeznávání
Název v angličtině:
Molecular recognition in the gas phase: Chiral recognition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nicole Vinklová
Vedoucí:
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
Id práce:
35185
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá molekulárním rozeznáváním chirálních sloučenin v plynné fázi. Jako detekční metoda byla použita tandemová hmotnostní spektrometrie. Hlavní sledované sloučeniny byly MacMillanovy organokatalyzátory a prolin s různou chiralitou. Byly provedeny 3 experimenty. Hledání prahových hodnot vazebných energií v komplexech prolinu s aminy, kde se testovaly komplexy s 2-aminobutanem a 2-aminohexanem různé chirality. Studium stability trimerních komplexů (Cu2+ a chirálních ligandů), které bylo prováděno při dvou kolizních energiích. Zde byl pozorován největší chirální efekt. A měření rychlostních konstant, kde se sledovaly disociační a výměnné reakce komplexů. Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, kinetická metoda, chirální sloučeniny, chirální rozeznávání, prolin, organokatalýza
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with molecular recognition of chiral compounds in the gas phase. Tandem mass spectrometry was used as a detection method in this case. Compounds, which have been studied, were MacMillan organocatalysts and proline with different chirality. Three experiments were carried out. Determination of activation energy for fragmentation of proline complexes with amines, where we have studied complexes with 2-aminobutane and 2-aminohexane of different chirality. Fragmentation studies of diastereoisomeric complexes of Cu2+ and three chiral ligands were carried out at two different collision energies. There the largest chiral effect was observed. The last topic was a measurement of the rate constants. It was aimed at dissociation and exchange reactions of complexes. Keywords: mass spectrometry, kinetic method, chiral compounds, chiral recognition, proline, organocatalysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nicole Vinklová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nicole Vinklová 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nicole Vinklová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Nicole Vinklová 380 kB