velikost textu

Diversity and taxonomy of fungi inhabiting extremely acidic and saline soils of natural and anthropogenic origin in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diversity and taxonomy of fungi inhabiting extremely acidic and saline soils of natural and anthropogenic origin in the Czech Republic
Název v češtině:
Diverzita a taxonomie mikroskopických hub v extrémně kyselých zasolených půdách přirozeně vzniklých a antropogenních stanovišť v České republice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
prof. Nina Gunde-Cimerman
Konzultant:
Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Id práce:
35033
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mikroskopické houby, kosmopolitní, kompetice, Acidomyces, Acidothrix
Klíčová slova v angličtině:
micromycetes, cosmopolitan, competition, Acidomyces, Acidothrix
Abstrakt:
Abstrakt: Silně kyselé substráty (pH < 3) představují pro život mikroorganismů jedno z nejextrémnějších prostředí. Dlouhou dobu panoval názor, že tento typ habitatu osidlují výhradně prokaryotní organismy. Nicméně výsledky recentních studií ukázaly, že mikrobiální společenstvo silně kyselých substrátů je tvořeno z velké části rovněž eukaryotickou složkou zahrnující vedle řas a protist také houby. O diverzitě acidofilních/tolerantních hub, je prozatím k dispozici jen málo informací, které ukazují, že zdejší houbové společenstvo je druhově chudé, specifické s převahou demáciových druhů. Předkládaná práce se zabývá studiem diverzity a taxonomie kultivovatelných druhů hub osidlujících silně kyselé a zároveň zasolené (sulfátové) půdy, a to na několika geograficky izolovaných lokalitách v rámci České republiky. Porovnání našich dat s dalšími dostupnými informacemi o houbách izolovaných z podobných silně kyselých míst ve světě umožní odhalit druhy tvořící základ zdejšího společenstva a jejich případnou podobnost, a zároveň pomohou objasnit otázku rozšíření acidofilních/tolerantních hub. S cílem rozšířit detekované houbové spektrum byla pro izolaci úspěšně použita kombinace standardně užívaných a speciálních metod. Naše výsledky ukázaly, že silně kyselé substráty po celém světě skrývají velmi podobné houbové společenstvo, které je odlišné od společenstev známých z míst s vyšším pH. Základem zdejšího společenstva jsou fylogeneticky nepříbuzní zástupci osidlující jednak výhradně extrémně kyselá místa a jednak méně kyselé převážně extrémní substráty. Tyto výsledky ukazují na kosmopolitní rozšíření acidofilních/tolerantních hub, a zároveň na zásadní roli kompetice při kolonizaci tohoto typu substrátu. Velký podíl výlučně acidofilních zástupců ukazuje na fakt, že extrémně kyselé habitaty představují vhodné prostředí pro evoluci acidofilních hub. Přestože identifikace byla založena na morfologických i molekulárních znacích, řadu taxonů se určit nepodařilo, což naznačuje, že studované společenstvo je druhově bohatší, než se dosud předpokládalo. V rámci dvou taxonomických studií se podařilo identifikovat a zařadit některé dominantní zástupce zdejšího společenstva. Čtyři z nich jsou zde popsáni jako nové rody hub. Výsledky růstových testů ukázaly, že všechny detekované druhy hub jsou vysoce adaptované na extrémně nízké hodnoty pH, nicméně jsou schopny růst i při vyšším pH, což ukazuje na vysokou míru plasticity, která je pro houby typická. Souhrnně lze říci, že předkládaná práce přináší jednak nové informace o houbách osidlujících silně kyselé habitaty a jednak velký počet izolátů hub s výrazným biotechnologickým potenciálem využitelných pro další studie.
Abstract v angličtině:
Abstract: Highly acidic environments represent some of the most extreme habitats for the microbial growth. For a long time it has been assumed that these sites are populated exclusively by prokaryotes. However recently, eukaryotic organisms including fungi have been found to be abundant and important component of acidophilic communities. Concerning fungal diversity only fragmentary data are available indicating that highly acidic sites harbour specific and low-diversified fungal communities dominated by dematiaceous fungi. In the present work we focused on the cultivable mycobiota occupying highly acidic (pH < 3) soils which are at the same time saline (sulfate-rich) and are located at geographically isolated localities in the Czech Republic. This study should provide a deep insight into the diversity and biogeographical pattern of acidophilic/tolerant fungi. A combination of classical and specialized cultivation techniques was successfully applied since it significantly contributed to the broadening of the detected fungal spectrum. The revealed fungal assemblages inhabiting highly acidic sites worldwide are closely similar and differ from the ones known from less acidic habitats. The core of the fungal assemblage under study consisted of phylogenetically unrelated and often globally distributed fungi exclusively inhabiting highly acidic habitats as well as taxa known from less acidic and often extreme environments. High numbers of specialized species we have detected indicate that highly acidic environments provide suitable conditions for the evolution of specialist species. The occurrence of ubiquitous fungi in highly acidic substrates points to the principal role of competition in colonization of highly acidic environments. In spite of both morphological and molecular markers used for identification we have detected numerous unknown taxa which show that fungal community of highly acidic habitats is more diversified than it has been supposed so far. During two taxonomical studies several dominant members of the fungal community were identified and their phylogenetic relationships have been resolved. The four of them are here described as a new genera and species. The detected taxa did not require low pH to survive, because they can grow in a broad range of pH. The present work primarily advances our understanding of fungi inhabiting highly acidic habitats. In addition, it provides a great deal of isolates of specialized fungi from which several are known for their enormous biotechnological potential which indicate that this type of environment has a great potential of finding new biotechnologically interesting fungi.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Hujslová, Ph.D. 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Hujslová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Hujslová, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Nina Gunde-Cimerman 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 476 kB