velikost textu

Sociální prostředí a lokální komunity: město, suburbium, venkov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální prostředí a lokální komunity: město, suburbium, venkov
Název v angličtině:
Social environment and local communities: city, suburb , countryside
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
RNDr. et RNDr. Pavel Ptáček, CSc., Ph.D.
Id práce:
34587
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální prostředí; lokální komunity; suburbanizace; město; venkov
Klíčová slova v angličtině:
social environment; local communities; suburbanization; city; countryside
Abstrakt:
Již od 19. století se v souvislosti s procesy modernizace, industrializace a urbanizace společnosti výrazně mění role místa/lokality v organizaci sociálních vazeb a zejména význam místa bydliště a lokální komunity v každodenním životě lidí. Geografický prostor nehraje v udržování mezilidských vztahů zdaleka tak významnou úlohu jako dříve a narůstá význam těch sociálních kontaktů, které nejsou vázány na specifickou lokalizaci. Tento proces byl v poslední době ještě silněji umocněn rozvojem komunikačních technologií a zejména internetu, který přenesl řadu sociálních vazeb mimo prostor v jeho běžném chápání. Předložená dizertační práce se zabývá důsledky těchto změn pro sociální prostředí městských, suburbánních a venkovských lokalit se snahou klást důraz na geografickou perspektivu výzkumu společenských vazeb. V rámci teoretického zarámování práce je ujasněn vztah konceptů sociálního prostředí a lokální komunity a předložen schematizovaný přístup ke studiu sociálního prostředí lokalit. Diskutovány jsou faktory odlišnosti sociálního prostředí a povahy komunitních vazeb v různých typech území a vliv proměny sociodemografické struktury obyvatelstva na sociální klima lokalit. Hodnocen je rovněž význam charakteru sociálního prostředí a povahy komunitních vazeb pro dané území a jeho obyvatele samotné. Dizertační práce je tvořena dvěma částmi. První část práce představuje teoreticko-metodologický vstup do problematiky sociálního prostředí lokalit a zhodnocení proměňující se pozice komunity z geografického hlediska. Druhou část práce tvoří soubor šesti publikací, který ilustruje proměnu sociálního prostředí lokalit v městském, suburbánním a venkovském prostoru České republiky po roce 1989. Cílem této části práce je na příkladech ukázat různé typy sociálního prostředí, územně diferencovaný význam lokálních komunit a aspekty tvorby lokální komunity v různých typech rezidenčního prostředí. Hlavní pozornost je přitom věnována suburbánním obcím.
Abstract v angličtině:
Since the 19th century, the processes of modernization, industrialization and urbanization have fundamentally impacted the spatial organization and the actual contents of social ties. In particular, the role of place of residence in everyday life has significantly changed. Compared to the past, the spatial distance is less relevant for maintenance of interpersonal ties and non-local social relations are of growing importance. This process has been recently enhanced by development of communication technologies and the Internet in particular. The Internet has transferred many social ties into virtual communities without any spatial reference. The dissertation deals with the consequences of the above indicated changes for the social environments in urban, suburban and rural localities and it is built on the geographic perspective of social network research. The theoretical framework of the research is based on combination of the concepts of social environment and the concept of local community. Further, the conceptualization of the study of local social environment is presented. In addition, the factors undermining the differentiated social environment and the character of community ties in various types of geographical contexts are discussed. The attention is also paid to the importance of population socio-demographic structure for the local social climate. Finally, a significance of the nature of social environment and local community ties for the locality as well as its inhabitants is assessed. The thesis consists of two parts. The first part introduces the theoretical and methodological aspects of the social environment research and assesses the changing position of local community in society. The second part comprises of six research published papers, illustrating the change of social environment in urban, suburban and rural parts of the Czech Republic after 1989. The aim is to show different types of social environments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 997 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 8.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. et RNDr. Pavel Ptáček, CSc., Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 702 kB