text size

Chromosom Y v hybridní zóně myší

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Chromosom Y v hybridní zóně myší
Titile (in english):
Y chromosome in the mouse hybrid zone
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Pavel Rubík
Supervisor:
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Barbora Zemanová
Consultant:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Thesis Id:
34533
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Zoology (31-170)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Zoology (NZOO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus, chromosom Y, introgrese Y chromosomu, populační struktura, migrace, hybridní zóna
Keywords:
Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus, Y chromosome, introgression of the Y chromosome, population structure, migration, hybrid zone
Abstract (in czech):
Abstrakt Zóna kontaktu mezi poddruhy myši domácí Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus je jednou z nejintenzivněji zkoumaných hybridních zón. Je tomu tak i díky zjištěné rozsáhlé introgresi chromozomu Y poddruhu M. m. musculus na genetické pozadí M. m. domesticus. Jedna z teorií o vzniku této introgrese jej vysvětluje pomocí intragenomického konfliktu mezi pohlavími. Díky sadě variabilních mikrosatelitových markerů na chromozomu Y jsem zkoumal platnost této teorie jednoduchými přístupy odhalujícími historii introgresní oblasti. Ukázalo se, že příliš velká variabilita našich markerů znemožňuje odhalení platnosti této teorie. Oproti tomu se naše markery ukázaly jako vhodné k použití v analýzách populační struktury myši domácí. Dokážeme díky nim určovat migranty mezi jednotlivými lokalitami i odhadovat míru uzavřenosti populační struktury vůči migrantům z okolí. Populace se v našich analýzách ukázaly jako poměrně uzavřené a odolné vůči přílivu migrantů. Navzdory závěrům z předchozích výzkumů, kdy disperze samců probíhala maximálně do jednoho kilometru, jsem odhalil i poměrně značný počet migrací na vzdálenosti do třiceti kilometrů. Klíčová slova Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus, chromosom Y, introgrese Y chromosomu, populační struktura, migrace, hybridní zóna
Abstract:
Abstract The contact zone between subspecies of house mouse Mus musculus musculus and Mus musculus domesticus is one of the most intensively studied hybrid zones. It is also due to extensive introgression of the Y chromosome of M. m. musculus subspecies to the genetic background of M. m. domesticus. One theory of the origin of the introgression explains it by intragenomic conflict between the sexes. With a set of variable microsatellite markers on the Y chromosome, I have examined the validity of this theory by simple approaches revealing the history of the introgression area. It turned out that overly big variability of our markers makes the revelation of this theory impossible. Our markers have been found suitable for use in the analysis of population structure of house mouse. Thanks to them, we can identify migrants between localities and estimate the level of closeness of the population structure in relation to migrants from the neighborhood. Populations in our analysis proved to be relatively closed and resistant to the influx of migrants. Despite the conclusions of previous research where the dispersion of males ran up to one kilometer, I have discovered a relatively large number of migrations to a distance of thirty kilometers. Keywords Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus, Y chromosome, introgression of the Y chromosome, population structure, migration, hybrid zone
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavel Rubík 3.76 MB
Download Abstract in czech Mgr. Pavel Rubík 21 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavel Rubík 20 kB
Download Supervisor's review doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 32 kB
Download Opponent's review Mgr. Barbora Zemanová 1.84 MB
Download Defence's report 80 kB