velikost textu

Chromosom Y v hybridní zóně myší

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chromosom Y v hybridní zóně myší
Název v angličtině:
Y chromosome in the mouse hybrid zone
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Rubík
Vedoucí:
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Zemanová
Konzultant:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Id práce:
34533
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus, chromosom Y, introgrese Y chromosomu, populační struktura, migrace, hybridní zóna
Klíčová slova v angličtině:
Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus, Y chromosome, introgression of the Y chromosome, population structure, migration, hybrid zone
Abstrakt:
Abstrakt Zóna kontaktu mezi poddruhy myši domácí Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus je jednou z nejintenzivněji zkoumaných hybridních zón. Je tomu tak i díky zjištěné rozsáhlé introgresi chromozomu Y poddruhu M. m. musculus na genetické pozadí M. m. domesticus. Jedna z teorií o vzniku této introgrese jej vysvětluje pomocí intragenomického konfliktu mezi pohlavími. Díky sadě variabilních mikrosatelitových markerů na chromozomu Y jsem zkoumal platnost této teorie jednoduchými přístupy odhalujícími historii introgresní oblasti. Ukázalo se, že příliš velká variabilita našich markerů znemožňuje odhalení platnosti této teorie. Oproti tomu se naše markery ukázaly jako vhodné k použití v analýzách populační struktury myši domácí. Dokážeme díky nim určovat migranty mezi jednotlivými lokalitami i odhadovat míru uzavřenosti populační struktury vůči migrantům z okolí. Populace se v našich analýzách ukázaly jako poměrně uzavřené a odolné vůči přílivu migrantů. Navzdory závěrům z předchozích výzkumů, kdy disperze samců probíhala maximálně do jednoho kilometru, jsem odhalil i poměrně značný počet migrací na vzdálenosti do třiceti kilometrů. Klíčová slova Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus, chromosom Y, introgrese Y chromosomu, populační struktura, migrace, hybridní zóna
Abstract v angličtině:
Abstract The contact zone between subspecies of house mouse Mus musculus musculus and Mus musculus domesticus is one of the most intensively studied hybrid zones. It is also due to extensive introgression of the Y chromosome of M. m. musculus subspecies to the genetic background of M. m. domesticus. One theory of the origin of the introgression explains it by intragenomic conflict between the sexes. With a set of variable microsatellite markers on the Y chromosome, I have examined the validity of this theory by simple approaches revealing the history of the introgression area. It turned out that overly big variability of our markers makes the revelation of this theory impossible. Our markers have been found suitable for use in the analysis of population structure of house mouse. Thanks to them, we can identify migrants between localities and estimate the level of closeness of the population structure in relation to migrants from the neighborhood. Populations in our analysis proved to be relatively closed and resistant to the influx of migrants. Despite the conclusions of previous research where the dispersion of males ran up to one kilometer, I have discovered a relatively large number of migrations to a distance of thirty kilometers. Keywords Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus, Y chromosome, introgression of the Y chromosome, population structure, migration, hybrid zone
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Rubík 3.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Rubík 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Rubík 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Zemanová 1.84 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB