velikost textu

Určování druhů oblačnosti z družicových radiometrických měření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určování druhů oblačnosti z družicových radiometrických měření
Název v angličtině:
Determination of cloud types from satellite radiometric measurements
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Opat
Vedoucí:
doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
Oponent:
RNDr. Ján Kaňák
Id práce:
34473
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
druhy oblačnosti, NWC SAF, MODIS Atmosphere, dálkový průzkum Země
Klíčová slova v angličtině:
Cloud Types, NWC SAF, MODIS Atmosphere, Remote Sensing
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na analýzu a případné úpravy metod a postupů, které umožňují stanovení různých druhů oblačnosti pomocí satelitních dat. Dnes jsou hlavní metody soustředěny kolem dvou nejpoužívanějších mezinárodních projektů, z nichž jeden byl vyvinut pro přístroje MODIS umístěné na palubě amerických družic Terra, Aqua na polární dráze, a druhý byl vyvinut pro přístrojový komplex SEVIRI na evropské geostacionární družici Meteosat. Na základě těchto modelů byly vytvořeny algoritmy pro automatické určování několika druhů oblačnosti v provozním režimu. Americký program MODIS Atmosphere byl vytvořen v NASA a evropský program NWC SAF byl vyvinut organizací EUMETSAT. Obsah práce se orientuje na výzkum toho, jak vstupní parametry ovlivňují konečný výsledek rozpoznání oblačnosti v obou modelech, a jak jsou výsledky závislé na vnějších meteorologických a geografických podmínkách, za kterých data byla pořízena. Pozornost bude soustředěna na identifikaci hlavních nedostatků ve dvou modelech, určení podmínek, kdy je omezeno jejich použití, kdy jsou jejich výsledky odlišné a navrhnout případné změny na zmírnění jejich nedostatků. Analýza bude využívat pozemní data a vlastní připravený optimální postup validace zpracování družicových dat. K práci budou použity dostupné soubory družicových dat z přístrojů SEVIRI a MODIS získané nad územím Evropy. Klíčová slova: druh oblačnosti, NWC SAF, MODIS Atmosphere, dálkový průzkum Země
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis is focused on analysis and possible modifications of methods and procedures allowing the determination of various cloud types using the satellite data. Today, the main methods are concentrated around two the most applied international projects, one being developed for the instrument MODIS on board American Terra and Aqua polar satellites, and the other one being developed for the instrument SEVIRI on the European geostationary satellite Meteosat. The algorithms used for automatic discrimination of several cloud types operationally are created on these models. The American program MODIS Atmosphere have been created by NASA and the European program NWC SAF have been developed by organization EUMETSAT. Content of the thesis is to specify how input parameters influence final result of cloud determination in both models, and how results are depending on the external meteorological and geographical conditions during data acquisition. The effort will be given to identification of main drawbacks at two models and to identify conditions when their respective application is limited, their results different and to make steps towards possible modifications to mitigate the drawbacks. The analysis will use ground data and optimal developed procedure for validation of satellite data processing. The accessible satellite data acquired over Europe by both SEVIRI and MODIS sensor will be use for the study. Keywords: Cloud Types, NWC SAF, MODIS Atmosphere, Remote Sensing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Opat 5.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Opat 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Opat 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ján Kaňák 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 80 kB