velikost textu

Korelace morén ve východních Krkonoších

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korelace morén ve východních Krkonoších
Název v angličtině:
Correlation of moraines in the eastern part of the Krkonoše Mountains
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Šebestová
Vedoucí:
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.
Id práce:
33975
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na určení relativního staří morénových akumulací v údolích Łomnice a Łomniczky na území Polska a v Obřím dole na území Česka. Cílem práce je získat ucelený soubor zvětrávacích charakteristik morénových akumulací, na základě kterých bude možné korelovat morénové akumulace v zájmovém území. Pro zájmové území byly shromážděny mapy ledovcového reliéfu, podle kterých byla určena předběžná poloha morénových akumulací. Morénové akumulace byly následně v terénu přesně zmapovány a byly vybrány vhodné lokality pro měření zvětrávacích charakteristik. Pro stanovení stupně zvětrání balvanů na morénových akumulacích bylo použito Schmidt-hammerové měření. Jako doplňující údaje, které charakterizují stav zvětrání balvanů, byly měřeny rozměry zvětrávacích prohlubní a mocnost zvětrávací kůry. Naměřené údaje o morénových akumulacích byly statisticky vyhodnoceny pomocí korelační analýzy, analýzy rozptylu (ANOVA) a shlukové analýzy. Na základě naměřených dat a pomocí statistického zpracování se potvrdilo, že sledované morénové akumulace ve třech zájmových lokalitách nevykazují z hlediska zvětrání povrchu výrazné rozdíly. Korelace morénových akumulací ukázala na shodné relativní stáří morén, které leží v nejnižších nadmořských výškách v zájmovém území. Jsou to morény, které byly vytvořeny při maximálním rozsahu ledovce v údolí Łomnice, levá boční moréna v údolí Łomniczky a dvě nejníže ležící morény v Obřím dole. Korelace tří morénových valů ležících v nadmořské výšce 910–930 m v Obřím dole s morénami v údolí Łomnice není na základě naměřených zvětrávacích charakteristik jednoznačná. Výsledky práce potvrzují, že dochované morénové akumulace v zájmovém území vznikly ve stejné fázi zalednění.
Abstract v angličtině:
The master thesis deals with evaluating of moraine accumulations age in Łomnica and Łomniczka valley, Poland, and Obří důl valley, Czechia. The aim of thesis is obtained the set of weathering characteristics of moraine accumulations. Weathering characteristics will be used to correlation of moraines in the study area. It was set preliminary position of moraine accumulations according to maps of glacial relief, which were collected for studied area. Subsequently, moraine accumulations were precisely mapped in terrain and suitable locations were chosen for measuring of weathering characteristics. Schmidt-hammer measurement was used for determination of weathering degree of boulders located on moraine accumulations. Proportions of weathering pits and thickness of weathering rind were measured for supplementary data, which characterize state of boulder weathering. Acquired data of moraine accumulations were statistically evaluated using correlation analysis, ANOVA, and cluster analysis. On basis of measured data and using statistical processing, it was confirmed that observed moraine accumulations of three studied locations don’t exhibit distinctive differences according to surface weathering. Correlation of moraine accumulations showed congruent relative age of moraines lying in lowest altitudes in the study area. There are moraines which were formed of maximal extent of glacier in Łomnica valley, the lateral moraine in Łomniczka valley and two moraines lying in the lowest altitudes of Obří důl valley. On basis of measured weathering characteristics isn´t unambiguous the correlation of three moraine accumulations lying between 910 and 930 m a.s.l. in Obří důl valley and moraine accumulations in Łomnica valley. Results of thesis confirm that preserved moraine accumulations of studied areas originated in the same phase of glaciation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Šebestová 8.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Šebestová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Šebestová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Šebestová 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 81 kB