velikost textu

Regionální identita obyvatel Ostrovska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionální identita obyvatel Ostrovska
Název v angličtině:
Regional Identity of the Ostrov Region Inhabitants
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Kulhánek
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Osoba
Id práce:
33713
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (M1301)
Obor studia:
Učitelství VVP pro SŠ geografie - historie (UZD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální identita;identita regionu;pohraničí;regionální geografie
Klíčová slova v angličtině:
regional identity;identity of region;regional geography
Abstrakt:
Název práce: Regionální identita obyvatel Ostrovska Autor: Martin Kulhánek Katedra: katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Rok obhajoby: 2010 Vedoucí práce: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na téma regionální identity obyvatel. V první části práce je diskutována literatura zabývající se především regionální identitou obyvatel, v kontextu s polarizací prostoru, resp. periferními oblastmi. Za zájmovou oblast pro výzkum subjektivního vnímání obývaného prostoru bylo vybráno Ostrovsko, území obvodu ORP Ostrov, v Karlovarském kraji. Určujícím pro výběr tohoto území byla jeho poloha v pohraničí a specifický vývoj ve 20. století. Druhá část práce přináší analýzu potenciálu utvářejícího regionální identitu obyvatel na základě objektivních dat. Jsou přitom sledovány rozdíly jednotlivých složek tohoto potenciálu mezi dvěma modelovými územími, jež byla v rámci zájmové oblasti vymezena – Ostrovskem a Jáchymovskem. Ve třetí části práce byla provedena analýza regionální identity obyvatel zájmové oblasti na základě provedeného dotazníkového šetření. V rámci tohoto šetření byla, opět z hlediska obou modelových území, zkoumána míra identifikace obyvatel s jednotlivými hierarchickými úrovněmi regionů, povaha symbolů oblasti v myslích obyvatel a jejich percepce identity regionu. Z výzkumu vyplývá převažující sounáležitost obyvatel zájmové oblasti s Českou republikou, tedy národní identita. Ta je následována identitou lokální. Výzkum rovněž potvrdil, že obyvatelé dosídleného pohraničí volí jako symboly svého území zpravidla přírodní prvky. Klíčová slova: regionální identita obyvatel, identita regionu, potenciál utvářející regionální identitu, pohraničí, regionální geografie
Abstract v angličtině:
Title: Regional identity of the Ostrov region inhabitants Author: Martin Kulhánek Department: Department of Social Geography and Regional Development Year: 2010 Supervisor: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Abstract The thesis is focused on the topic of regional identity of inhabitants. A discuss about literature mainly focusing on regional identity of inhabitans in context with the topic of polarization of territory will be found in the first part of the thesis. The Ostrov region, that is located in the territory of ORP Ostrov in the region of Karlovy Vary, was selected as a interesting area for the research of subjective sensation of the inhabited area. The major reason for the selection of this region was its location near the borders and its specific development in the 20th century. The second part of the thesis are analyses of the potential of formalization of regional identity on the bases of objective dates. Differences of particular components of the current potential between two modeled areas, which within the area of interest were defined as Ostrov area and Jáchymov area, were observed. In the third part of the thesis there have been carried out analyses of regional identity of inhabitants of the area of interest based on a questionary. On the ground of this survey there was researched the rate of identification of the inhabitants with particular hierarchical level of the regions of both areas. The character of symbols of the area in minds of the inhabitants and their perception of identity of the region. Results of the research are showing a dominant identification of inhabitans with the Czech Republic thus with the national identity. National identity is then followed by the local one. The research also confirmed that inhabitans of the borderland generally perceive the natural elements as a symbol of their region. Key words: regional identity of inhabitants, identity of the region, the potentional of forming regional identity, frontier regions, regional geography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Kulhánek 4.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Kulhánek 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Kulhánek 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Osoba 20 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB