velikost textu

Reprodukční strategie gekonů: role makroevolučních novinek i fenotypové plasticity.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reprodukční strategie gekonů: role makroevolučních novinek i fenotypové plasticity.
Název v angličtině:
Reproductive Strategies of Geckos: The Role of Macroevolutionary Novelties and Phenotypic Plasticity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Kubička, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Ing. David Boukal, Ph.D.
Id práce:
33119
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Ekologie (P1514)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce se skládá z úvodu a čtyř kapitol, které spojuje téma reprodukčních strategií gekonů. Kapitoly se pak skládají ze čtyř publikací a jednoho rukopisu v recenzním řízení. Všichni gekoni mají společnou reprodukční vlastnost, tzv. invariantní snůšku, pro niž je charakteristický malý a hlavně stálý počet vajec v rámci jedné snůšky. První kapitola ukazuje, že invariantní snůška gekonů vznikla patrně selekcí na zvyšování investice do jednotlivých potomků, zatímco u anolisů (nepříbuzné skupiny ještěrů s invariantní snůškou) vznikla nejspíš selekcí na redukci zátěže gravidní samice. Závislosti zjištěné z mezidruhových alometrií velikosti vejce a celé snůšky anolisů a gekonů lze interpretovat i v širším kontextu šupinatých plazů (Squamata). Druhá kapitola se zabývá strategií investic do reprodukce, růstu a tukových zásob u gekona Paroedura picta, u nějž se mezi jednotlivými sledovanými parametry životních strategií překvapivě uplatňuje alokační hierarchie. Vliv teploty na rychlost reprodukce stejného druhu gekona je předmětem třetí kapitoly. Pozorovaná závislost rychlosti reprodukce na teplotě je pravděpodobně řízena jiným mechanizmem, než jaký předpokládá testovaný univerzální vztah navrhovaný v rámci tzv. Metabolické teorie ekologie. Poslední kapitola je věnována dvěma pracím, které se zabývají možnými proximátními mechanizmy reprodukčních strategií gekonů. Výsledky čtvrté práce potvrzují paralelní funkci obou ovarií během produkce jedné snůšky gekonů, což dokládají podobné hmotnosti i hladiny steroidních hormonů u čerstvě snesených vajec v rámci jedné snůšky. V souvislosti s paralelní tvorbou vajec v rámci jedné snůšky se pátá práce zabývá poměrem pohlaví potomků a jeho možným ovlivněním maternálně alokovanými steroidními hormony u gekonů s kontrastními typy určení pohlaví (genotypicky versus teplotně určené pohlaví). U gekonů s genotypicky určeným pohlavím poměr pohlaví mláďat patrně nesouvisí s alokovanými hladinami steroidů ve vejcích. Možný potenciál pro manipulaci pohlavím mláďat mají pouze samice druhu s teplotně určeným pohlavím.
Abstract v angličtině:
Abstract Presented Ph.D. thesis contains an introduction and four chapters concerning reproductive strategies in geckos. The chapters include four peer-reviewed papers and a submitted manuscript. All geckos share rather exceptional reproductive trait known as invariant clutch size, which is characterised by low and invariable clutch size. The first chapter demonstrates that invariant clutch size probably evolved in geckos under selection for enlargement of investment per offspring. On the other hand, in anoles (a group not related to geckos possessing the same mode of reproduction) invariant clutch size allowed considerable decrease of female reproductive burden. Moreover, the interspecific allometries of egg mass and clutch mass in anoles and geckos are informative for understanding of reproductive allometries in a broader context of squamate reptiles. The second chapter is focused on a trade-off in energy investment among reproduction, growth and fat storage in a gecko Paroedura picta. Surprisingly, there seems to exist a clear hierarchical rule for allocation among particular life-history traits. Effect of temperature on reproductive rate in the same species of gecko is the subject of the third chapter. Observed thermal dependence is in contrast to the general relationship suggested under the so-called Metabolic Theory of Ecology. The last chapter consists of two papers and it is mainly focused on potential proximate mechanisms of reproductive strategies in geckos. The evidence presented in the fourth paper confirms the parallel function of both ovaries in geckos. Freshly laid eggs from the same clutch share similar mass and levels of maternally allocated steroids. The fifth paper concerns potential for manipulation with offspring sex ratio via maternally allocated steroids in gecko species with temperature-dependent versus genotypic sex determination. Offspring sex ratio apparently does not correspond to steroid levels in freshly laid eggs in geckos with genotypic sex determination. A potential for maternal manipulation with offspring sex is restricted to species with temperature-dependent sex determination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Kubička, Ph.D. 10.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Kubička, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Kubička, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivan Rehák, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. David Boukal, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 552 kB